Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i PEN Concept Group AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i PEN Concept Group AB

Erbjudande

Emittent: PEN Concept Group AB
Teckningspris: 0,53 SEK per unit
Teckningsperiod: 4 februari - 18 februari 2020
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Kort om PEN Concept Group AB

PEN Concept Group AB är, genom sina olika dotterbolag, verksamt på flera geografiska marknader beroende på affärsområde. Samtliga affärsområden är relativt starkt konkurrensutsatta med tonvikt på projekt inom restauranginredning. PEN Concept är en komplett leverantör av inredningar/koncept för, mässor, event, restauranger och showrooms. Bolaget är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar och koncept såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Varje produkterbjudande inom inredningar eller koncept är kundunika och utifrån kundens önskemål. Utöver ovan innehar Bolaget ett noggrant utvalt sortiment av restauranginventarier som omfattar möbler, köksmaskiner och utensilier som distribueras till omfattande kundgrupp.

 

Affärsidé

PEN Concepts affärsidé är att designa, projektleda, konstruera, tillverka och leverera attraktiva lösningar för mässor och restauranger för kunder med höga krav på design och kvalitet.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

PEN Concept Group är en koncern som bildades i sin helhet 2015 med verksamhet inom inredningar/koncept för mässor och restauranger.  Koncernen har genom åren fokuserat på tillväxt och kommer under innevarande år att fokusera på lönsamhet. Under verksamhetsåret 2019 har Bolaget genomfört ett omstrukturering- och besparingsprogram och därmed avyttrat två ej lönsamma bolag inom butiksinredningar samt genomfört lönsamhetsförbättrande åtgärder. Bolaget har som mål att skapa lönsamhet i mäss och restauranginredning under innevarande verksamhetsår.
Motivet med Företrädesemissionen är att tillgodose Bolaget med medel för att stärka organisationen, utöka försäljningsinsatserna och kunna leverera den mottagna orderstocken. Därigenom kommer Bolaget skapa lönsamhet för kommande år.

 

Villkor

Avstämningsdag: 31 januari 2020

 

Teckningsperiod: 4 februari – 18 februari 2020

 

Handel med uniträtter: 4 februari – 14 februari 2020

 

Företrädesrätt: En (1) på avstämningsdagen innehavd aktie ger en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit.

 

Teckningskurs: 0,53 SEK per unit, motsvarande 0,53 SEK per aktie (courtage utgår ej)

 

Unit: Varje unit innehåller en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021.

 

Emissionsbelopp: 13,1 MSEK

 

Bilagor

Informationsmemorandum

Teaser

 

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

 

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

 

Kostnadseffekter

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
PEN Concept Group AB


Unit: PEN Concept Group AB
Anmälningsperiod: 4 februari - 18 februari 2020
Teckningskurs: 0,53 SEK per unit


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i PEN Concept Group AB . Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod