Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Parans Solar Lighting AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av Units i Parans Solar Lighting AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Parans Solar Lighting AB (publ)
Teckningspris: 1,75 SEK
Teckningsperiod: 26 november - 12 december 2018
Teckna units
Bank ID krävs för onlineteckning.

Bakgrund och motiv till emissionen

Parans utvecklar, säljer och marknadsför äkta solljus för inomhusmiljöer genom en global närvaro till kunder över hela världen. Med Parans
solljussystem är det möjligt att leda in solljus till delar av byggnader dit solljus från fönster inte når.
Under våren 2018 har Bolaget tagit viktiga steg i att skapa en stabil teknisk lösning. Vidare har Bolaget etablerat ett antal samarbetsavtal med starka
lokala distributörer ibland annat Dubai och Italien. Samtidigt har man intensifierat bearbetningen av befintliga partners i syfte att öka deras
aktivitetsnivå gentemot sina respektive marknader.

 

Bolaget har stärkt organisationen med ny installations- och servicetekniker samt med en ekonomichef. Idag har Bolaget en bra grundförmåga att bygga
vidare på och uppfattas så som pålitliga i Bolagets förmåga gentemot våra partners.
Styrelsen i Parans bedömer att det är av stor strategisk betydelse att säkerställa en god likviditet i Bolaget för att kunna finansiera
kommersialiseringsfasen och för att kunna lägga en grund för Bolagets fortsatta framgång. Bolaget avser fortsätta arbetet med att bygga ett stabilt
distributions- och servicenätverk samt hålla en hög marknadsnärvaro under 2018 och in i 2019 vilket bör positionera Bolaget bra på en marknad som
växer allt mer.

Erbjudandet i sammandrag

Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO6. Bolaget vidhåller rätten att genomföra en
utökning av Erbjudandet genom en riktad emission på totalt 2 800 000 units, motsvarande 4 900 000 SEK.

 

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt. Varje två (2) innehavda
aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Större teckning än vad erhållna teckningsrätter ger rätt till kan inlämnas. Denna
teckning är utan företrädesrätt.

 

Teckningskurs 1,75 SEK per unit. Courtage utgår ej

 

Emissionsvolym 11 590 186 units + 2 800 000 units vid utnyttjande av övertilldelningsoptionen

 

Teckningsperiod 26 november – 12 december, 2018

 

Prospekt

Teaser

Särskild anmälan

Teckning utan företräde

Kostnadseffekt Aktie

Kostnadseffekt Teckningsoption

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Likvidgranskningsblankett – fysik person

Teckna units
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Parans Solar Lighting AB (publ)


Unit: Parans Solar Lighting AB (publ)
Anmälningsperiod: 26 november - 12 december 2018
Teckningskurs: 1,75 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Parans Solar Lighting AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod