Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Parans Solar Lighting AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Parans Solar Lighting AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Parans Solar Lighting AB (publ)
Teckningspris: 2,60 SEK
Teckningsperiod: 5 juni - 20 juni 2019
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Bakgrund och motiv

Genom sin globala närvaro utvecklar, säljer och marknadsför Parans äkta solljus för inomhusmiljöer till kunder över hela världen. Med Parans solljussystem är det möjligt att leda in solljus till delar av byggnader dit solljus från fönster inte når.

Parans är nu inne i nästa fas av Bolagets strategiska utvecklingsplan. Bolaget har höga ambitioner om att utveckla försäljningen globalt och placerar betydande resurser på att kommersialisera produkten mot ett antal prioriterade marknader såsom USA, Europa och Mellanöstern, genom att etablera samarbeten med starka försäljningspartners.

Bolaget har successivt stärkt organisationen med erfarna medarbetare inom samtliga väsentliga avdelningar och funktioner. Idag har Bolaget en bra grund att bygga vidare på och uppfattas som pålitliga gentemot partners.

Styrelsen i Parans bedömer att det är av stor strategisk betydelse att säkerställa en god likviditet i Bolaget för att kunna finansiera kommersialiseringsfasen och för att kunna lägga en grund för Bolagets fortsatta framgång. Rörelsekapitalet har varit ansträngt och Bolaget har under 2018 finansierat delar av verksamheten genom upptagande av kortfristiga lån samt en nyemission, där betydande delar av emissionslikviden användes till att återbetala dessa lån. Med förestående emission avser Parans täcka rörelsekapitalbehovet, betala av de återstående kortfristiga skulder samt även avsluta det befintliga finansieringsavtalet med ESGO (European Select Growth Fund) som förvaltas av L1 Capital Ply Ltd, som bestod av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner. Bolaget avser vidare att fortsätta arbetet med att bygga ett stabilt distributions- och servicenätverk samt hålla en hög marknadsnärvaro under 2019 och in i 2020, vilket bör positionera Bolaget väl på en allt mer växande marknad. Vidare avser Bolaget avsätta resurser för att ytterligare reducera komponentkostnaderna ingående i SP4-systemet i syfte att stärka kunderbjudandet och öka marginalerna.

Mot bakgrund av ovanstående förutsättningar söker nu Parans i föreliggande emissionserbjudande cirka 30,0 MSEK exklusive emissionskostnader, vilket Bolaget bedömer efter avslutad emission skall räcka för den löpande verksamheten fram till juni 2020.

 

Varför investera?
Bolaget har redan visat förmåga om att ta hem stora orderingångar i mångmiljonklassen, vilket är ett kvitto på att hittills gjorda investeringar börjat ge avkastning.
Parans har byggt upp en erfaren organisation med nödvändig kompetens för att fortsätta utvecklas både operationellt för att hantera tilltagande produktionsvolymer, så väl som kommersiellt för att bygga ett starkt partnernätverk av distributörer i Bolagets prioriterade marknader.
Marknaden för tekniska lösningar som leder in dagsljus och solljus i byggnader ökar kontinuerligt i storlek då både kunder och lagstiftande myndigheter ställer allt större krav på fastighetsägare om att erbjuda dagsljus på arbetsplatserna.

 

Kapitalanvändning
Förestående emission är avsedd till att täcka det rådande rörelsekapitalbehovet i Parans verksamhet, som idag har ett kapitalbehov om cirka 1,4 MSEK per månad. Den totala nettolikviden från Erbjudandet som presenteras i detta Prospekt uppgår till cirka 24,5 MSEK. Det belopp som är garanterat i form av teckningsförbindelser och externa garanter uppgår till cirka 22,5 MSEK. Eventuell resterande emissionslikvid ska användas enligt Bolagets långsiktiga affärsstrategi, med ett ökat fokus på kommersialisering genom förstärkta resurser inom marknadsföring och försäljning samt ständig produktutveckling och kontinuerliga effektiviseringar i produktionsprocessen.

De vidhängande teckningsoptionerna (TO7) kan tillföra Parans ytterligare max cirka 46,2 MSEK under maj 2020. Bedömningen är att detta Kapital kan stärka Bolagets fortsatta expansion år 2020. En mer detaljerad allokering av detta kapital kan Bolaget i dagsläget inte uttala sig om.

 

Affärsidé
Parans skall marknadsföra och sälja egenutvecklade, innovativa och energieffektiva system som gör solljus tillgängligt i alla rum för att öka brukarnas effektivitet och välbefinnande.

 

Vision
Solljus i alla rum.

 

Bilagor

Prospekt

Tilläggsprospekt

Teaser

Analys

Anmälningssedel med stöd av uniträtter

Anmälningssedel utan stöd av uniträtter

Likviditetsgranskningsblankett fysisik person

Likviditetsgranskningsblankett juridisk person

Kostnadseffekt

 

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Parans Solar Lighting AB (publ)


Units: Parans Solar Lighting AB (publ)
Anmälningsperiod: 5 juni - 20 juni 2019
Teckningskurs: 2,60 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Parans Solar Lighting AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units för @pris_styck för ett totalt belopp om @pris_totalt SEK.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod