Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Obducat AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Obducat AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Obducat AB (publ)
Teckningspris: 9,25 SEK per unit, motsvarande 1,85 SEK per aktie
Teckningsperiod: 3 december - 17 december 2019
Teckna units
Bank ID krävs för onlineteckning.

Kort om bolaget

Obducat utvecklar och levererar innovativa teknologier med fokus på litografiska produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer för användning vid massproduktion såväl som forskning och utveckling.

 

Bakgrund

Den kraftiga ökningen av orderingången under 2018, som totalt uppgick till ca 100 MSEK, har bevisat att Obducats produkt- och teknikportfölj har hög relevans på marknaden och att det bredare kommersiella genombrottet har påbörjats. Utmaningen med den kraftiga ökningen av orderingången är det ökade rörelsekapitalbehovet som uppstått. Styrelsen har arbetat med att försöka säkerställa en långsiktig lånebaserad finansieringslösning men aktiviteterna har ännu inte lett till önskat resultat.

Orderingången hitintills för 2019 är väsentligt lägre än förväntat. Ett flertal order har inte materialiserats i enlighet med kundernas kommunicerade tidplaner. Fördröjningarna är i flertalet fall en konsekvens av den efterfrågenedgång som handelskriget mellan USA och Kina bidragit till och som huvudsakligen drabbar Bolagets kunder inom elektronik och halvledarindustrin.

Bolaget kan konstatera en ökning av aktivitetsnivån hos kunderna mot slutet av tredjekvartalet vilket förväntas leda till affärsavslut i fjärde kvartalet avseende ett flertal av de utestående offerterna. Detta positiva tecken förväntas vara inledningen på den återhämtning som branschbedömare ser för 2020 och som bedöms leda fram till fortsatt tillväxt mot en ny toppnotering 2023.

Det är viktigt att Bolaget har förutsättningarna att kunna växa med den förväntade återhämtningen samtidigt som planerade investeringar i förstärkning av försäljningsorganisationen, produktutveckling samt uppbyggnad av pilotproduktionslinje i Lund ska kunna genomföras enligt plan.

 

Motiv

Emissionslikviden avses primärt att användas till finansieringen av Bolagets rörelsekapitalsbehov, men även till att möjliggöra genomförandet av planerade investeringar samt till att återbetala nuvarande bryggfinansiering.

 

Viktig information

Teckningskurs: 9,25 SEK per unit (oavsett serie), motsvarande 1,85 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 32,5MSEK

Avstämningsdag: 2 december 2019

Teckningsperiod: 3 december 2019– 17 december 2019

Handel med uniträtter: 4 december 2019– 13 december 2019

 

Villkor: För varje på avstämningsdagen innehavd aktie av serie B erhålls en (1) uniträtt (UR), samt för varje innehavd preferensaktie av serie B, erhålls en (1) uniträtt (UR). Det krävs trettio (30) uniträtter för teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fem (5) nya stamaktier av serie B och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2019:B med rätt att teckna en (1) aktie av serie B per teckningsoption. Aktier och teckningsoptioner kan endast tecknas tillsammans i Units.

 

Innehavare av aktier av serie A samt preferensaktier av serie A, äger rätt att för var trettionde (30) innehavd aktie av
serie A samt preferensaktie av serie A, teckna fem (5) aktier av respektive serie samt tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner
av serie 2019:A med rätt att teckna en (1) aktie av serie A per teckningsoption. Aktieägare med aktier av serie A, samt
preferensaktier av serie A, erhåller inga uniträtter, se särskild anmälan för serie A. [*text om att dessa hanteras manuellt*]

 

Bilagor

Prospekt

Infoblad

Anmälningssedel – Särskild anmälan serie A

Anmälningssedel – Särskild anmälan serie B

Anmälningssedel – Teckning utan företräde serie B

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Kostnadseffekt Aktie

Kostnadseffekt Teckningsoption

Villkor och anvisningar

 

 

Teckna units
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Obducat AB (publ)


Unit: Obducat AB (publ)
Anmälningsperiod: 3 december - 17 december 2019
Teckningskurs: 9,25 SEK per unit, motsvarande 1,85 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Obducat AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_units stycken units till ett pris av @pris_styck SEK per unit motsvarande ett totalt belopp om @pris_totalt SEK.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod