Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i NORTHERN CAPSEK VENTURES AB
Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NORTHERN CAPSEK VENTURES AB

Erbjudande

Emittent: Northern CapSek Ventures AB
Teckningspris: 11 SEK
Anmälningsperiod: 11 juni - 26 juni 2020
Unit:1 aktie och 1 teckningsoption (TO 2020)
Emissionsvolym:Cirka 12,1 MSEK
Teckningsåtagande:Cirka 65 procent av Erbjudandet
Teckna units
Bank ID krävs för onlineteckning.

NORTHERN CAPSEK VENTURES I KORTHET

AFFÄRSIDÈ

CapSeks affärsidé är att investera i onoterade och noterade bolag, främst techbolag som befinner sig i en utvecklingsfas och har god tillväxtpotential. CapSek ska, innan investeringen, ha följt ett potentiellt målbolag under en tid och verifierat målbolagets förmåga att bygga värde avseende leverans, kundkvalitet samt skalbarhet i affärsmodellen. CapSeks aktieägare erbjuds på detta sätt en
organiserad modell för att vara med i investeringsfasen i onoterade bolag, som gallrats fram under ett antal år hos etablerade investeringsaktörer.

 

STRATEGI

Investeringar kommer till stor del göras i bolag inom teknologisektorn med verksamhet inom bland annat: Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) och Artificiell Intelligens (”AI”). Ett kriterium som behöver uppfyllas är att målbolagen ska ha en skalbar affärsmodell med global potential.

 

INVESTERINGSMODELL

När Bolaget tecknar aktier i en nyemission i ett målbolag sker betalning med likvida medel. Betalning med likvida medel sker även när Bolaget deltar i ett konvertibellån som senare konverteras till aktier i målbolaget. Utöver kontant investering kan Bolaget förvärva ytterligare aktier i målbolaget genom en apportemission. Ett apportemissionsförfarande innebär, enligt CapSeks styrelse, fördelar för både CapSek och för befintliga ägare i målbolaget; CapSek minimerar kapitalbehovet vid investering och tidigare ägare i målbolaget erhåller möjlighet till likviditet i form av aktier i ett noterat investmentbolag.

 

SOURCING OCH GALLRINGSPROCESS

Nya målbolag identifieras på två sätt; dels genom ledningens och styrelsens egna nätverk och dels genom samarbeten med andra investeringsaktörer. Potentiella målbolag utvärderas därefter utifrån ett flertal parametrar såsom exempelvis ledningens förmåga att uppnå satta mål, teknisk kompetens, ordning och reda, marknadstillväxt och marknadspotential. Merparten av CapSeks nya målbolag kommer att ingå i ekosystemet hos etablerade investeringsaktörer, så kallade investeringsplattformar. CapSek ingår löpande samarbetsavtal med investeringsplattformar för att på så sätt få information om, och kontakt med, potentiella målbolag. Genom detta förfarande kommer potentiella målbolag att ha följts, analyserats och utvärderats på nära håll under en längre tid under vilken det krävs att målbolaget uppvisar god tillväxtpotential och fungerande affärsmodell.

 

PORTFÖLJ

CapSeks portfölj består vid avgivandet av detta Prospekt av innehav i tre målbolag, Appspotr, Hoodin och Glase Fintech.

 

MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Bolaget genomför investeringar i portföljbolag, företrädesvis genom kontant nyemission i kombination med betalning i CapSek-aktier, en så kallad apportemission. Eftersom Bolagets investeringsmodell delvis baseras på betalning med CapSek-aktier blir Bolagets erbjudande för mottagaren av CapSek-aktierna mer attraktivt om aktien är noterad på en marknadsplats, jämfört om så inte varit fallet. Om CapSeks aktier hade varit onoterade hade det blivit mer omständligt för mottagaren att avyttra aktierna och CapSeks erbjudande hade därmed blivit mindre attraktivt för mottagaren.

Bilagor

Prospekt

Informationsfolder

Teaser

Anmälningssedel för teckning av units i Northern CapSek Ventures AB

Anmälningssedel för teckning av units i Norhern CapSek Ventures AB (ifyllbar)

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person (ifyllbar)

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person (ifyllbar)

Kostnadseffekt

Teckna units
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
NORTHERN CAPSEK VENTURES AB


Aktie: NORTHERN CAPSEK VENTURES AB
Anmälningsperiod: 11 juni - 26 juni 2020
Teckningskurs: 11 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Northern CapSek Ventures AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderårig att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_units stycken aktier.
<< Tillbaka

Investerarpresentationer

 

Investerarpresentation tisdag 16 juni, klockan 17.30 i bolagets lokaler på Vallgatan 27 i Göteborg alternativt på capsek.se/investor-relations

 

Investerarpresentation onsdag 17 juni, klockan 17.30 i bolagets lokaler på Vallgatan 27 i Göteborg alternativt på capsek.se/investor-relations

 

Investerarpresentation måndag 22 juni, klockan 13.00 i Mangolds lokaler på Enkelbrektsplan 2 i Stockholm alternativt på capsek.se/investor-relations

 

Investerarpresentation onsdag 24 juni, klockan 13.00 i bolagets lokaler på Vallgatan 27 i Göteborg alternativt på capsek.se/investor-relations

 

Investerarpresentation torsdag 25 juni, klockan 14.00 i Almis lokaler på Gustav Adolfs torg 8A i Malmö alternativt på capsek.se/investor-relations

 

Anmälan till investerarpresentationerna sker genom att mejla till info@capsek.se. I anmälan anger ni antal deltagare och eventuella allergier. Med anledning av Covid-19 kan antalet platser till varje enskilt tillfälle komma att begränsas beroende på lokal. Eventuella ändringar av lokaler kommer kommuniceras genom mejl till anmälda deltagare i god tid innan presentationstillfället.

Välj BankID signeringsmetod