Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Miris Holding AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Miris Holding AB

Erbjudande

Emittent: Miris Holding AB
Teckningspris: 5,10 SEK per unit, motsvarande 5,10 SEK per aktie
Teckningsperiod: 28 april - 12 maj 2021
Emissionsbelopp: Cirka 33,4 MSEK.
Avstämningsdag: 26 april 2021.
Handel med uniträtter: 28 april - 7 maj 2021.
Villkor: För varje en (1) på avstämningsdagen den 26 april 2021 innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar innehavaren att teckna en (1) unit.
Unit: En (1) unit innehåller en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoptioner av serie 2021/2022.
Teckningsoptioner: Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2021/2022 uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 12 april 2022 till och med den 25 april 2022, dock lägst 1,07 SEK och högst 7,65 SEK per aktie. En (1) teckningsoption serie 2021/2022 ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Säkerställande: Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 9,2 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 70,8 procent).

Teckna som Mangold-kund utan företrädesrätt

Teckna

Teckna utan företrädesrätt

Teckna

 

Miris i korthet

Miris är ett medicinteknikbolag som tillhandahåller en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys, avsedd för att erbjuda individanpassad näringsberikning för barn. Bolagets huvudprodukt – Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) – bygger på en kombination av infrarött ljus och innovativ programvara för att mäta koncentration av makronutrienter (protein, fett och kolhydrater) i bröstmjölk.

 

Baserat på denna analys kan man skräddarsy berikning av bröstmjölk efter individuella näringsbehov. Bolaget tillhandahåller även produkter för provberedning och förbrukningsartiklar för att kunna erbjuda en komplett lösning. Bolagets analysinstrument används idag i första hand vid neonatala intensivvårdsavdelningar och vid bröstmjölkbanker, på en global marknad. Näringsinnehållet i bröstmjölk analyseras där för att möjliggöra individuell berikning av bröstmjölken ämnad för prematura barn. Miris HMA™ används också vid universitet och forskningscentra för olika forskningsstudier. Miris har idag cirka 400 aktiva kunder som använder Miris HMA™ globalt, varav cirka 130 enheter finns i Europa, 200 i Asien och 50 i Nordamerika.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

De senaste fyra åren har Miris genomfört stora strategiska förändringar. Bolaget har skräddarsytt en enhetlig produktportfölj, förbättrat sina marginaler och utvecklat en djup marknadskunskap. Miris analysinstrument, Miris HMA™, erhöll marknadsgodkännande från FDA 2018 och är sedan 2006 registrerat som ”in vitro diagnostic device” i Europa, vilket innebär att Miris HMA™ är det enda analysinstrumentet för klinisk användning vid analys av näringsinnehållet i bröstmjölk, både på den amerikanska och på den europeiska marknaden. Resultatet av dessa fyra år är att Bolaget idag är ett etablerat medicintekniskt bolag, positionerat som marknadsledande inom bröstmjölksanalys vid individuell berikning av bröstmjölk till prematura barn.

 

Som del av det strategiska arbetet för 2021 – 2025 har Bolaget tagit fram struktur för en alternativ affärsmodell. I huvudsak innebär modellen att kunden betalar mindre för den initiala investeringen och istället betalar en högre avgift per analys än idag, en form av abonnemangsmodell. Efter en inledande period kommer resultatet av den nya affärsmodellen ha potential att betydligt öka intäkterna per kund och således förbättra lönsamhet per kund jämfört med dagens modell.

 

För att säkerställa vidare tillväxt och utveckling av Miris, har Bolaget sedan hösten 2020 utvecklat den strategiska planen för de kommande fyra åren. Under verkställandet av den nya strategin kommer Miris pågående utveckling och etablering av marknaden att fortsätta med oförminskad styrka. Parallellt kommer Bolaget, med sin upparbetade expertis och marknadskännedom, ta ytterligare steg för att öka Bolagets värde som marknadsledare och samtidigt öka förutsättningarna för individuell nutrition inom neonatalvården.

 

Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 33,4 MSEK är avsedd att användas till att:

 

• Utveckla nästa generations HMA (HMA 2.0) för att fylla marknadens önskan om helautomatiska lösningar och direktkoppling mot journalsystem, samt ge möjlighet för Miris att utveckla en ny affärsmodell där en större del av intäkten kommer från återkommande intäkter per analys. Lansering av HMA 2.0 planeras ske år 2024/2025.

• Introducera ett beräkningsverktyg till marknaden för att förenkla processen att individuellt berika bröstmjölk som används inom neonatalvården. Denna mjukvara kommer medföra årliga licensintäkter till Bolaget och förväntas lanseras under 2022.

• Certifiera kvalitetssystem (ISO 13485) och teknisk dokumentation enligt EUs utökade regulatoriska krav som träder i kraft i maj 2022 (IVDR).

 

Bilagor

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel för Mangold-kunder utan företräde – ifyllbar

Anmälningssedel utan företräde – ifyllbar

Anmälningssedel med företräde – ifyllbar

Kostnadseffekt 

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Anmälan av erbjudande i
Miris Holding AB (publ)


Unit: Miris Holding AB (publ)
Anmälningsperiod: 28 april - 12 maj 2021
Teckningskurs: 5,10 SEK per unit, motsvarande 5,10 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Miris Holding AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod