Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Units som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Mantex Aktiebolag
Läs mer

Inbjudan till teckning av Units i Mantex Aktiebolag

Erbjudande

Emittent: Mantex Aktiebolag
Teckningspris: 0,40 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie
Teckningsperiod: 15 juni - 29 juni 2020
Emissionsbelopp11 113 768 SEK
Antal units i Erbjudandet27 784 420
UnitTvå (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie 2020/2020 och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021
Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie 2020/202026 oktober 2020 – 9 november 2020
Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie 2020/2021 26 april 2021 – 10 maj 2021
Teckningsförbindelsercirka 32 procent av motsvarande emissionsbelopp.
Externa garantiåtagandencirka 48 procent av motsvarade emissionsbelopp.
Garantier och teckningsförbindelsercirka 80 procent av motsvarande emissionsbelopp
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Kort om Mantex

Verksamheten

Mantex utvecklar och tillhandahåller avancerade mätsystem som snabbt, beröringsfritt och automatiskt analyserar biomassa åt biomassaindustrin. Biomassa har naturliga variationer som försvårar driften av industriella processer vilket kan leda till försämrad produktivitet och produktkvalitet. Underlag för prissättning och kvalitetsbestämmning av biomassa är idag, enligt Bolagets uppfattning, komplext och tidskrävande vilket orsakar miljöproblem, kostnader och onödiga driftstörningar.

Bolagets system kombinerar en IoT-uppkopplad (Internet-of-Things) röntgenskannermodul som skannar biomassan och levererar mätdata. Datan analyseras med hjälp av en lokalt installerad och avancerad mjukvara och jämförs mot en referensdatabas genom en molnbaserad mjukvara som säkerställer mätningen och visualiserar mätresultaten. Systemet kan användas för att mäta hela materialflöden på rullande band såväl som för mätning på enstaka prover. Systemet kan även integreras med en fabriks lokala styrsystem vilket möjliggör automatisk processstyrning i fabriken.

Bolagets system kan också anpassas till en mängd olika biomassabaserade industrivertikaler. Bland annat används Bolagets teknik kommersiellt framgångsrikt inom pappersmassaindustrin. Exempel på ytterligare vertikaler är biogasproduktion, etanolproduktion och vertikaler där råvaran handlas i balar, såsom jordbruksprodukter som bomull, sockerrör och hö.

Mantex system skapar mervärde för kunder inom i huvudsak följande tre områden.

 

Bättre processtyrning. Biomassa som analyseras korrekt innan tillverkningsprocessen möjliggör proaktiv processstyrning. Bättre processtyrning kan generera stora produktivitetsvinster genom högre och jämnare produktkvalitet och ett bättre produktionsutbyte med mindre svinn och miljöpåverkan.

 

Underlätta handel med råvara. Användare av biomassa som bränsle kan snabbt få en säker analys av energiinnehållet i levererad biomassa, vilket skapar förutsättningar för en korrekt prissättning av materialet. Mantex system kan även upptäcka om biomassans kvalitet ligger utanför specifikation för processen.

 

Ökad säkerhet och lägre underhållskostnader. Mantex system kan, när biomassan genomlyses, upptäcka och larma om främmande objekt såsom metallföremål och stenar. Därmed förhindras skador på dyr utrustning och medföljande produktionsstopp.

 

Mantex verksamhet är fokuserad på att förädla och produktifiera teknik och system, att anpassa mätsystem till olika applikationer inom biomassaindustrin samt bygga en global distribution och försäljning av systemen.

 

Produkt och tjänst

Bolagets övergripande produktstrategi vid produktförsäljning är att varje kundleverans ska bestå av en produkt, hårdvara och mjukvara samt ett tjänsteavtal eller ett servicekontrakt. När det gäller hårdvaran avser Mantex att begränsa sitt erbjudande till att tillhandahålla fristående produkter (till exempel Biofuel Analyzer) alternativt skannermoduler för integration i anläggningar. Syftet med strategin är att begränsa Mantex ansvar för produkt, projekt och produktion till de qDXA-kritiska nyckelkomponenterna och samtidigt behålla kunskapen kring dessa nyckelkomponenter inom Bolaget. Strategin omfattar att över tid bygga upp ett sortiment av skannermoduler för olika applikationer.

Bolagets övergripande tjänstestrategi är att utveckla fler tjänster baserat på en kombination av Bolagets internetuppkopplade produkter/skannermoduler samt Bolagets molnbaserade databas. Bolaget ska vidare öka värdet av tjänsterna genom att utveckla innehållet samt skräddarsy tjänsterna mot olika användarkategorier såsom tekniker, inköpare och ledningspersoner, exempelvis i form av informationsappar. Syftet är att relativt sett öka värdet på tjänsterna och därmed öka andelen regelbundet återkommande intäkter från tjänsteavtal/servicekontrakt.

 

Kunder

Det globala intresset för att bättre utnyttja alla former av biomassa är stort och cirka 18 procent av världens energikonsumtion produceras med förnybar energi. Av förnybar energi är bioenergi den största och står för cirka 70 procent av världens förnybara energiproduktion. Att öka andelen förnybar energi drivs, enligt Bolagets uppfattning, framförallt av den globala ambitionen att minska samhällets klimatpåverkan genom att övergå från fossila till förnyelsebara råvarukällor samt att utnyttja dessa på ett optimalt sätt.

Trenden förstärks, enligt Bolagets uppfattning, av att energi utgör en stor kostnad för processindustrin. Detta innebär att även mogna industrier kan göra stora kostnadsbesparingar genom att förbättra utbytet i processer, utnyttja avfall som råvara, minska avfallsmängderna och förbättra utnyttjandet av energi.

Mantex kunder har historiskt främst varit slutanvändare. För att uppnå en bred marknadspenetration så snabbt som möjligt har Mantex påbörjat en övergång till att primärt distribuera sina system genom regionala/globala distributörer, systemleverantörer och OEM (Original Equipment Manufacturer) som redan är väl etablerade inom de olika vertikalerna.

 

Erbjudandet i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 11 juni 2020 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Mantex äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren i Bolaget en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) ny unit till en kurs om 0,40 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Varje unit innehåller två (2) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2020 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020/2020 samt serie 2020/2021 finns tillgängliga på Mantex hemsida, www.mantex.se. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 11,1 MSEKföre avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2020 och serie 2020/2021 tillförs Bolaget ytterligare emissionslikvid om högst cirka 22,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 

Avstämningsdag: 11 juni 2020

 

Handel med uniträtter: 15 juni – 25 juni 2020

 

Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie 2020/2021: 26 april 2021 – 10 maj 2021

 

Handel med BTU: 15 juni 2020 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

 

Offentliggörande av utfall: omkring den 1 juli 2020

 

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Kostnadseffekt

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Mantex Aktiebolag


Unit: Mantex Aktiebolag
Anmälningsperiod: 15 juni - 29 juni 2020
Teckningskurs: 0,40 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Mantex Aktiebolag. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod