Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Mandel Design Group AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Mandel Design Group AB

Erbjudande

Emittent: Mandel Design Group AB
Teckningspris: 2,60 SEK per unit, motsvarande 1,30 SEK per aktie
Teckningsperiod: 8 april - 22 april 2021


Teckna

Bakgrund och Motiv

Mandel Design Group AB startades 2019 ur idén att skapa ett förvärvsintensivt e-handelsbolag inom detaljhandel med inriktning mot mode och accessoarer. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i juni 2020 och har sedan dess genomfört ytterligare förvärv med syfte att skapa synergieffekter och bredda Bolagets produktportfölj.

 

Bolagets första förvärv var av Mandel Design AB som tillhandahåller innovativa lösningar för att skapa ett online-baserat provrum för att möta kundernas behov och efterfrågan. Under 2020, efter noteringen, förvärvade Bolaget även e-handelsbolaget Smallroom Group AB med inriktning mot barnartiklar inom segmentet kläder, leksaker, posters, tavlor och närliggande produkter. Under slutskedet av 2020 ingick Bolaget en avsiktsförklaring om förvärv av e-handelsbolaget SSC Design Studio AB med inriktning mot segmentet för posters. Diskussionerna gällande ett potentiellt förvärv fortgår.

 

Under början av 2021 genomförde Bolaget en omorganisering där både lagerhållning, support och logistik flyttades till norra Sverige i syfte att skapa en mer agil infrastruktur. Bolaget har idag en fullt fungerande distributionscentral som möjliggör för Bolaget att reducera kostnaderna i verksamheten samt fungera som en ”förvärvs-hub”  där nya förvärvskandidater på ett effektivare sätt kan integreras med Bolagets befintliga verksamhet.

 

Den kommande emissionen möjliggör för ökad tillväxttakt genom att primärt utveckla och förvärva nya plattformar, öka Bolagets synlighet samt möjliggöra för fler potentiella förvärv.

 

Emissionslikviden är vidare avsedd att användas för att utveckling av Bolagets befintliga verksamhet och organisation.

Strategi

Mandel Design´s initiala strategi är att, genom förvärv, bygga ett starkt och trovärdigt varumärke med relevans inom e-handel med innovativa lösningar som möter slutkundens behov och efterfråga. För att skapa relevans och förutsättningar för en lönsam verksamhet fokuserar Mandel Design på att kontinuerligt förvärva bolag och plattformar inom e-handel, för att öka tillväxttakten, expandera till fler marknader inom e-handel och skapa en bredare produktportfölj som efterfrågas av slutkund.

 

I Bolagets förvärvsarbete ingår det kontinuerlig dialog med potentiella förvärvsobjekt där Bolaget delar upp förvärvsstrategin i fyra steg:

  1. Scanning och analys av förvärvsobjekt
  2. Etablera kontakt och påbörja Due Diligence
  3. Ingå förvärvsavtal, tillträda objektet
  4. Integrera och utveckla förvärvsobjekt

 

Förvärvade bolag integreras i Mandel Designs befintliga verksamhet för att skapa en mer effektiv organisation, ett större produktutbud samt en mer kostnadseffektiv distribution av varor.

 

Under början av 2021 genomförde Bolaget en omorganisering där lagerhållning, support och logistik flyttades till norra Sverige. Bolaget har nu en ny distributionscentral som fungerar som en förvärvs-hub med syfte att effektivisera distribution och reducera omkostnader för bland annat lagerhållning. vilket medför att Bolaget kan fokusera på förvärv av bolag utifrån omsättning snarare än enbart resultat.

 

För att öka försäljningstillväxten har Bolaget, som en del i sin strategi, för avsikt att öka samarbeten med externa återförsäljare.

Distributionscentral och förvärvs-hub

Den största delen av Bolagets verksamhet bedrivs genom e-handel i dotterbolagen Mandel Design AB och Smallroom Group AB. Bolaget tillhandahåller inte några fysiska butiker och således levereras sålda varor direkt från lager till slutkund. De två dotterbolagen har tidigare haft separata lagerhållningar vilket medfört att varor distribuerats från två separata platser i Sverige beroende av vilken butik man handlat i, via nätet.

 

De största kostnaderna som hänförs till Bolagets verksamhet idag är kostnader kring lagerhållning och distribution då det funnits två lager med höga kostnader.  Bolaget har nu flyttat all lagerhållning till ett centrallager beläget i norra Sverige. Det nya centrallagret har medfört att Bolagets kostnader reducerats och det finns goda möjligheter att även genomföra lagerutförsäljningar på månatlig basis för att på så sätt få upp lageromsättningshastigheten och sälja av ”slow movers” och därmed öppna upp för nya inköp av varor som säljer bättre.

 

Det nya centrallagret medför även att samtliga dotterbolags produkter kan distribueras från samma plats och i samma leverans vilket medför en mer effektiv hantering men även reducerad kostnad för leveranserna.

 

Då Bolaget är förvärvsintensivt kan således framtida förvärv flyttas och integreras till det nya centrallagret för att så på vis skapa förutsättningar till att skapa ett positivt kassaflöde, givet att det finns en erforderlig omsättning.

 

Det är Bolagets uppfattning att mindre e-handlare idag har svårt att nå ett positivt resultat på grund av höga kostnader hänförda till leverans, returer och marknadsföring. Bolagets förvärvs-hub skapar förutsättningar för skalbarheten som endast större e-handlare innehar genom att koppla på fler förvärvade dotterbolag. Detta medför att mindre e-handlare som idag saknar lönsamhet kan integreras och därefter generera ett bättre resultat än tidigare. Därmed behöver Bolaget inte fokusera på att förvärva etablerade e-handlare med lönsamhet utan kan nu även förvärva små e-handlare utan lönsamhet (givet att det föreligger en erforderlig omsättning) och generera positivt kassaflöde.

Villkor

Villkor: En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) ny unit.

Teckningskurs: 2,60 SEK per unit (motsvarande 1,30 SEK per aktie). Courtage utgår ej.

Unit: Varje unit innehåller två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2

Teckningstid: 8 april 2021 – 22 april 2021.

Avstämningsdag: 6 april 2021.

Dokument

Memorandum

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Kostnadseffekter

Anmälan av erbjudande i
Mandel Design Group AB


Unit: Mandel Design Group AB
Anmälningsperiod: 8 april - 22 april 2021
Teckningskurs: 2,60 SEK per unit, motsvarande 1,30 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Mandel Design Grup AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod