Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i ISR

Erbjudande

Emittent: ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Teckningspris: 8,70 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie
Teckningsperiod: 15 maj - 29 maj 2020
Emissionsbelopp 71,7 MSEK
Pre money värdering 71,7 MSEK
Villkor För varje en (1) på avstämningsdagen den 13 maj 2020 innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit
Unit En (1) unit innehåller tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2
Teckningsoptioner av serie TO1 En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 24 februari 2021 till och med den 10 mars 2021. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden 9 februari 2021 - 22 februari 2021, dock lägst 2,90 SEK och som högst 8,70 SEK
Teckningsoptioner av serie TO2 En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 9 november 2021 till och med den 23 november 2021. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden 25 oktober 2021 – 5 november 2021, dock lägst 2,90 SEK
Säkerställande Emissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (1,4 procent) och externa garantiåtaganden (98,6 procent)
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

ISR I KORTHET

ISR är ett innovationsdrivet forskningsbolag med fokus på immunsystemet. Bolaget utvecklar immunstimulerande läkemedel för att behandla kroniska infektionssjukdomar och cancer genom att aktivera det egna immunsystemet.

 

Bolaget är för närvarande aktiva inom fyra indikationsområden; HIV, hepatit B virus (”HBV”), covid-19 (coronavirus) samt cancer, och har för närvarande fyra läkemedelskandidater i pågående prekliniska- och kliniska studier. Utöver dessa indikationer finns även en rad andra virus som döljer sig i kroppens celler och på så vis undviker detektion, exempelvis tuberkulos. ISRs läkemedelskandidater har en unik verkningsmekanism som syftar till att detektera och exponera virusen som döljer sig i cellerna, för att möjliggöra för kroppens eget immunsystem att attackera viruset och på så vis förhoppningsvis bekämpa infektionen.

 

ISR har för närvarande fyra läkemedelskandidater. ISR048 och ISR049 för behandling av HIV, ISR050 för behandling av cancer samt ISR051 för behandling av HBV. Utöver detta inledde ISR nyligen ett samarbete med TCER AB för framtagning av vaccin mot covid-19. ISR048 är det läkemedel som nått längst i utvecklingen, och Bolaget genomför för närvarande en fas IIa studie med ISR048, för patienter med bromsmedicinbehandlad HIV. Syftet är att undersöka eliminering av HIV-infekterade celler.

 

MOTIV FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Med fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen planerar Bolaget att genomföra en företrädesemission av units. Emissionslikviden från företrädesemissionen avses användas för att slutföra den pågående fas IIa studien med ISR048, initiera ytterligare en fas II studie med ISR048 med fokus på patienter som utvecklat resistens mot bromsmedicin, genomföra slutgiltiga toxikologiska studier samt förberedelser inför kliniska studier med ISR050 och ISR051, utveckling av vaccin mot covid-19, återbetala det brygglån som upptogs i december samt förstärka ISRs rörelsekapital.

 

De units som tecknas i företrädesemissionen innehåller teckningsoptioner av två serier. När dessa utnyttjas avser ISR använda emissionslikviden för vidare klinisk utveckling av bolagets läkemedelskandidater, samt utveckling och studier med nya läkemedelskandidater.

 

Bilagor

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Kostnadseffekt

Video

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)


Emittent: ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Anmälningsperiod: 15 maj - 29 maj 2020
Teckningskurs: 8,70 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod