Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion i vilken sådan distribution, publicering eller sådant offentliggörande inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva obligationer enligt upprättat obligationsvillkor riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare obligationsvillkor, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Obligationsvillkoret och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av obligationer i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Obligationer som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande obligationsvillkor har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion i vilken sådan distribution, publicering eller sådant offentliggörande inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion i vilken sådan distribution, publicering eller sådant offentliggörande inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Hoylu AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Hoylu AB

Erbjudande

Emittent: Hoylu AB
Teckningspris: Nominellt 5 SEK
Teckningsperiod: 7 december - 21 december 2018
Erbjudandets storlek10 000 000 SEK
Konvertibelns löptid30 juni 2019
Årlig ränta8%
Teckna units
Bank ID krävs för onlineteckning.

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I HOYLU AB

 

Extra bolagsstämma i Hoylu AB bestlutade den 28 november 2018, i enlighet med styrelsens förslag, om en unitemission innehållande konvertibler, vilket i huvudsak inkluderar följande villkor.

 

För varje på avstämningsdagen innehavd aktie i Hoylu AB erhålls två (2) uniträtter. Det krävs femton (15) uniträtter för teckning av en (1) ny unit, bestående av en (1) konvertibel om nominellt fem (5) SEK.

 

Avstämningsdag: 5 december 2018.
Ingen handel med uniträtter kommer föreligga.

 

 

BAKGRUND OCH MOTIV

 

Hoylu erbjuder helhetslösningar för presentation, kommunikation och interaktivt samarbete. Dessa skapas med hjälp av Hoylus dotterbolag We-Inspires mjukvara. Lösningarna är flexibla och har hög anpassningsgrad efter den enskilda kundens behov. Hoylus erbjuder lösningar för mindre mötesrum, utvecklingslabb och visningsrum, samt möjlighet för enskilda medarbetare att på distans koppla upp sig mot dessa.

Anledningen för emissionen är i huvudsak att finansiera bolagets fortsatta tillväxt tills dess att operationen är lönsam.

 

 

Innehavare av konvertibler har rätt att konvertera konvertibler till nya aktier i Hoylu från och med registreringen till och med 14 juni 2019.

 

Konvertibellånet löper ut och betalas 30 juni 2019 om konvertibeln inte konverterats tidigare.

 

Memorandum

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Subscription form with rights

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Subscription form without rights

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Kostnadseffekt

Teckna units
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Hoylu AB


Unit: Hoylu AB
Anmälningsperiod: 7 december - 21 december 2018
Teckningskurs: Nominellt 5 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Hoylu AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod