Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Hoodin AB
Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I HOODIN AB (PUBL)

Erbjudande

Emittent: Hoodin AB (publ)
Teckningspris: 13 SEK per unit
Teckningsperiod: 27 november - 13 december 2019
Unit:Varje unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Om Bolaget

Hoodin har utvecklat en plattform avsedd för att bevaka, hantera och skapa affärsvärde från digitalt innehåll, vilket ger företag möjligheten att få ett informationsövertag och bevaka relevant digitalt innehåll från validerade källor baserat på användarens preferenser. Plattformen syftar till att effektivisera företagens arbetsflöden inom flera tillämpningsområden genom att tillhandahålla intelligent informationshantering i ett användarvänligt gränsnitt. Bolaget är sedan 2018 noterat på Spotlight Stock Market.

 

Affärsidé
Hoodins plattform erbjuder företag inom utvalda branscher och tillämpningsområden automatiserad bevakning av digitalt innehåll. Hoodins affärsidé grundar sig i att erbjuda lösningar för bevakning och hantering av digitalt innehåll som är anpassade för företagens unika behov.

 

Tillväxtstrategi

Hoodin har i dagsläget sin primära kundbas inom Medtech-branschen som till stor del drivits av regulatoriska drivkrafter. Hoodin har lyckats väl med att etablera sig inom kundsegmentet men strävar nu efter att skala upp affärsverksamheten genom att utöka försäljningen av plattformen till en utvidgad marknad, exempelvis till bolag inom healthcare- och pharma-industrin. I ljuset av bolagets tillväxtstrategi framåt, är det även Hoodins avsikt att kunna erbjuda plattformen och dess tjänster till nya branscher där Hoodin kan verka som komplement till andra mjukvarulösningar. Samarbetspartners är en väsentlig del av bolagets försäljningstrategi där Hoodin riktar sig till partners som är relevanta för den målgrupp de söker att nå.

 

Varför investera?

Hoodin erbjuder en unik plattformstjänst som ger företag möjligheten att automatisera arbetsflödet av inhämtandet av digital information.

Hoodins målmarknader drivs även av legala påtryckningar som bland annat kräver att företag anpassar sina rutiner för att kontrollera vad som publiceras om deras och konkurrenters produkter. Det finns till exempel en stor efterfrågan hos Hoodins målsegment, medtech, som påförts nya regelverk inklusive MDR2020 (EU Medical Devices Regulation) vilket uppskattas påverka cirka 30 000 potentiella kunder.

Flera av Hoodins målsegment som bland annat pharma- och finans-branschen förväntas påföras nya krav på rutiner inom bevakning och hantering av digitalt innehåll vilket uppskattas påverka cirka 60 000 potentiella kunder.

Varje företag och bransch har unika förutsättningar för hur de vill bevaka, hantera och använda det digitala innehållet. Hoodin är ytterst anpassningsbar vilket gör att de kan expandera till nya marknader och fungera som komplement till andra SaaS-lösningar.

Hoodin har en tydlig tillväxtstrategi med en skalbar affärsmodell vilket ger goda förutsättningar för Bolaget att fortsatt etablera stabila licenintäkter inom befintliga marknader men även nå ut till nya branscher.

Viktig information

Teckningskurs: 13 SEK per unit, vilket motsvarar 6,50 SEK per aktie

 

Emissionsbelopp: 24,4 MSEK

 

Avstämningsdag: 25 november 2019

 

Teckningsperiod: 27 november 2019 – 13 december 2019

 

Handel med uniträtter: 27 november 2019 – 11 december 2019

 

Villkor: För varje en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie i Hoodin AB (publ) erhålls en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit som i sin tur består av två (2) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2021.

 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Teckningsförbindelser uppgår till cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 25 procent, och emissionsgarantier till cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av emissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till totalt 70 procent.

 

Investerarträffar

Malmö

Datum: 9 december

Tid: 12-13

Plats: Hamnagatan 4, 211 22 Malmö

 

Göteborg

Datum: 10 december

Tid: 14-15

Plats: Vallgatan 27, 411 16 Göteborg, röd dörr till höger inne på gården

 

 

Anmälan till båda träffarna sker till: hoodin@mangold.se

Bilagor

Investeringsmemorandum

Teaser

 

Anmälningssedel – Teckna units med företrädesrätt

Anmälningssedel – Teckna units med företrädesrätt – Ifyllbar

Anmälningssedel – Teckna units utan företrädesrätt

Anmälningssedel – Teckna units utan företrädesrätt – Ifyllbar

 

Likviditetsgranskningsblankett fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett juridisk person

 

Kostnadseffekt

Video

Presentation från Mangold Insights investerardag

Om Hoodin from Hoodin on Vimeo.

Hoodin på 2 minuter

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Hoodin AB


Unit: Hoodin AB
Anmälningsperiod: 27 november - 13 december 2019
Teckningskurs: 13 SEK per unit


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Hoodin AB . Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units, för @pris_styck SEK till ett totalt belopp om @pris_totalt SEK
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod