Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Gigger Group AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av Units i Gigger Group AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Gigger Group AB
Teckningspris: 0,50 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie
Teckningsperiod: 15 januari - 29 januari 2021
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Kort om Gigger Group AB

Gigger Groups affärsidé är att erbjuda marknadens mest kompletta digitala lösning inom egenanställning för företag, privatpersoner och bemanningsbranschen.

 

Gigger Group utgår från att alla företag, privatpersoner, organisationer och offentliga förvaltningar, har stora och små problem och behov som de av olika skäl inte kan lösa eller väljer att inte lösa. Till exempel kan det vara svårt att hitta kompetens utan mellanhänder, det kan innebära en lång och tidskrävande process att konkurrensutsätta befintlig leverantör samt vara för dyrt och innebära för stor risk att rekrytera till enkla jobb. Det här innebär att mängder av problem och behov finns som ingen löser med uteblivna affärer och arbetstillfällen som följd.

 

Den plattform som Bolaget tillhandahåller gör det smidigt och enkelt att hitta giggare med rätt kompetens för att utföra ett uppdrag. Med sänkta trösklar, genom egenanställning, kan företag ta in privatpersoner till enkla jobb, ersätta bemanningsfirmor eller helt enkelt överföra arbetsgivaransvaret till Bolaget som då sköter all administration. Gigger Groups lösning tar ett större grepp och erbjuder fler och bättre tjänster än övriga konkurrenter på den svenska marknaden – se mer information om detta under avsnittet ”Konkurrenter på den svenska marknaden

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

Gigger Group har sedan sommaren 2020 utarbetat en strategi för fortsatt tillväxt och expansion vilket även inkluderar närvaro i fler geografiska regioner. Bolagets rörelsekapital är idag finansierat genom lån. I syfte att stärka Bolagets kapitalstruktur har styrelsen beslutat att genomföra en Företrädesemission med utgivande av units.

 

För verksamhetsåret 2021 är Bolagets strategiska målsättningar kopplade till att fortsätta marknadsbearbetningen in i nya vertikaler och med det signera avtal med ett antal aktörer inom dem. De kundsegment som traditionellt utmärkt sig bland Bolagets kunder är musiker, eventpersonal, influencers och skådespelare.

 

I pandemins spår så har ovan nämndas uppdrag, och därmed även fakturering, minskat väsentligt. Bolaget har i det sett ett skifte där användare från andra segment som till exempel försäljningsagenter, lärarvikarier, teknikkonsulter och personliga tränare har ökat organiskt. Fokus är även på att fortsätta att utöka erbjudandet av tjänster inom ramen för befintlig plattform. Detta genom samarbeten parallellt med att färdigställa och genomföra pilot av plattformen 2.0, ”G2”. Därutöver ser Bolaget att 2021 är året då den första utlandsetableringen på den engelska marknaden kommer att göras. Bolaget kommer även att utarbeta planen för ytterligare internationalisering under verksamhetsåret 2022.

 

Bolagets målsättning är att kunna självfinansiera fortsatt tillväxt från och med verksamhetsåret 2022. Det innebär att bolagets målsättning är att under 2021 omsätta 100 mkr med en rörelsemarginal om 5-7 procent.

 

Villkor i sammandrag

Avstämningsdag: 13 januari 2021

 

Teckningsperiod: 15 januari – 29 januari 2021

 

Handel med uniträtter: 15 januari – 27 januari 2021

 

Företrädesrätt: En (1) på avstämningsdagen innehavd aktie ger tre (3) uniträtter. Det krävs tio (10) uniträtter för att teckna en (1) unit.

 

Teckningskurs: 0,50 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie (courtage utgår ej)

 

Unit: Varje unit innehåller en (1) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/2021.

 

Emissionsbelopp: 12,4 MSEK

Bilagor

Informationsmemorandum

VD Brev

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Kostnadseffekter

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Gigger Group AB (publ)


Unit: Gigger Group AB (publ)
Anmälningsperiod: 15 januari - 29 januari 2021
Teckningskurs: 0,50 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Gigger Group AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_units stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod