Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Eyeonid Group AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Eyeonid Group AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Eyeonid Group AB (publ)
Teckningspris: 2,30 SEK
Teckningsperiod: 26 november - 10 december 2019
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Om Bolaget

Eyeonid grundades under 2015 i syfte att erbjuda en teknisk plattform för tjänster avsedda att motverka de tilltlagande problemen kring IT-säkerhet som dataintrång, bedrägerier och ID-kapningar, vilka drabbar företag som privatpersoner. Plattformen syftar till att förebygga dessa typer av brott och tillåter kontinuerlig utveckling och paketering av proaktiva bevakningstjänster som bolaget säljer och distribuerar genom samarbetspartners.

 

Affärsidé
Eyeonid utvecklar, säljer och implementerar anpassade säkerhetslösningar för ID-monitorering till samarbetspartners verksamma inom primärt försäkring, bank- och finans, telekom och e-handelsindustrin. Genom bolagets tekniskt avancerade plattform erbjuder Eyeonid skräddarsydda helhetslösningar som effektivt kan integreras med kundernas befintliga och nyutvecklade produktutbud. Lösningarna hjälper slutanvändaren att skydda digitala ID-handlingar och personlig information från att läcka ut på webben där bolaget använder sig av så kallad avancerad ”skrapning” av data från diverse internetkällor och bearbetar sedan den samlade datan i syfte att utveckla och skapa proaktiva identitetsskydd och ID-bevakningstjänster på internet. Eyeonid har
med deras egenutvecklade plattform EyeOnID som grund, utvecklat ett flertal tjänster som gemensamt skapar proaktiva säkerhetslösningar som inte endast upptäcker potentiella hot mot
personliga digitala ID-handlingar, utan riskklassificerar också dessa och förebygger framtida läckor. Bolagets produkter medför att såväl kundernas som slutanvändarens kostnader minskar och
bidrar till en tryggare och säkrare webbmiljö.

 

Vision
Det är Eyeonids vision att bolagets tjänster ska vara en naturlig del av den tekniska säkerhetslösningen för alla typer av organisationer som hanterar någon form av känslig identitetsrelaterad
data. Med ett brett utbud av anpassningsbara paketlösningar ska bolaget kunna erbjuda effektiva och säkra tjänster i storskalig volym.

 

Ni kan läsa mer om företrädesemissionen på bolagets landningssida: https://corfind.com/eyeonid

 

Varför investera?

Bolaget upplever kraftig ökning i efterfrågan med de ökande digitala informationsflöden som kommer med omfattande samhällsförändringar. Ökad näthandel, fler digitala banktransaktioner och bankärenden samt digitalisering av myndighetsärenden och läkarbesök är exempel på förändringar som innebär att ny data med känslig personlig- och affärskritisk information skapas och riskerar att hackas och läcka.

 

Därutöver upplevs en ökad riskmedvetenhet från privatpersoner, organisationer och myndigheter gällande riskerna att drabbas för cyberbrott. Endast under första halvåret av 2019 registrerades över 4,1 miljarder fall av läckta eller bestulna datahandlingar. Marknaden för cybersäkerhet växte i snitt med 30 procent årligen mellan 2004 och 2017 och till 2021 förväntas den globala marknaden för cybersäkerhet överstiga 300 MUSD. Den totala kostnaden för cyberbrott uppskattas vidare uppgå till cirka 6 biljoner USD år 2021.

 

Eyeonid bedömer sin tredje generationens plattform som överlägsen gentemot plattformar från de få konkurrenter som identifierats. Bolagets lista över kunder omfattar stora globala organisationer inom bl.a. försäkrings- och bankväsendet som Baloise Group, HELP Forsikringar AS, Willis Tower Watson samt andra större organisationer som Telenor Norge, Sinew Software Systems. Att välrenommerade kunder väljer att använde Eyeonids plattform validerar således plattformens kvalitet och tekniska försprång.

 

Bolagets plattform är skalbar och ökad försäljning bör således generera kraftigt förbättrade marginaler även vid små volymer. Då bolaget befinner sig i ett kommersialiseringsskede där intäkter förväntas öka inom relativt snar framtid är det således ett mycket intressant läge att kliva in i bolaget utifrån ett ”turnaround”-perspektiv.

 

Viktig information

Teckningskurs: 2,30 SEK per unit, vilket motsvarar 1,15 SEK per aktie

 

Emissionsbelopp: Cirka 50 MSEK

 

Avstämningsdag: 22 november 2019

 

Teckningsperiod: 26 november 2019 – 10 december 2019

 

Handel med uniträtter: 26 november 2019 – 6 december 2019

 

Villkor: För varje en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie i Eyeonid Group AB (publ) erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit som i sin tur består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie To5.

 

Säkerställning: Emissionen är säkerställd till totalt 80 procent genom emissionsgarantier, motsvarande cirka 40 MSEK.

 

Investerarträff

Stockholm

Datum – 28 november 2019

Tid – 17:30 -19:00

Plats – Hotel Elite Plaza, Birger Jarlsgatan 29.

 

Anmälan till träffen sker till: eyeonid@mangold.se

 

Bilagor

Sammanfattning – Prospekt

Prospekt Eyeonid Group AB (publ)

Tilläggsprospekt Eyeonid Group AB (publ)

Teaser

 

Anmälningssedel med företrädesrätt

Anmälningssedel med företrädesrätt – Ifyllbar

Anmälningssedel utan företrädesrätt

Anmälningssedel utan företrädesrätt – Ifyllbar

 

 

Likviditetsgranskningsblankett fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett juridisk person

 

Kostnadseffekt

Video

Bolagets vd Patrik Ugander presenterar Eyeonid

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Eyeonid Group AB


Aktie: Eyeonid Group AB
Anmälningsperiod: 26 november - 10 december 2019
Teckningskurs: 2,30 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Eyeonid Group AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod