Godkänn villkor
Informationen på denna del av webbplatsen avser ett erbjudande att teckna nya units (där varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption) i Emplicure AB (publ) (”Bolaget”). Informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, göras tillgänglig för, distribueras, eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore Sydafrika eller USA, och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.
Värdepappren i Bolaget som det hänvisas till på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.
Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.
Genom att klicka ”Jag accepterar” bekräftar och intygar du att:
Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act); och
att du antingen:
a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
b) om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), är en kvalificerad investerare såsom det definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Du har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan samt att inte överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till någon som inte är behörig att ta del av informationen i enlighet med restriktionerna ovan eller till publikationer med allmän cirkulering i USA.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Emplicure AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Emplicure AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Emplicure AB (publ)
Teckningspris: 4,15 SEK
Teckningsperiod: 7 juni - 17 juni 2021
Unit:En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption
Emissionslikvid: Cirka 39,8 MSEK
Teckningsåtaganden: 46,1 % av erbjudandet
Kvittning av konvertibellån:33,9 % av erbjudandet
Pre-money värdering:cirka 45,5 MSEK

Inbjudan till att teckna units i Emplicure AB (publ)

Teckna units – Mangoldkund

Teckna

*Notera att du måste vara kund hos Mangold för att kunna teckna units i Emplicure via denna sida. Om du inte redan är Mangoldkund kan du enkelt och kostnadsfritt öppna ett konto via denna länk.

 

Om Emplicure

 

Emplicure är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar nya unika läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer.

Eftersom läkemedlen bygger på redan kliniskt validerade aktiva substanser beräknas utvecklingstiden för Emplicures produkter, från konceptstadie till marknad, ta cirka 3-5 år, vilket kan jämföras med utvecklingstiden för nya aktiva substanser, som ofta är uppemot 10-12 år.

 

Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon utvecklar konsumentprodukter baserade på samma biokeramiska plattformar som Emplicures läkemedel. Amplicons första produkt utvecklas för distribution av tobaksfritt nikotin, där diskussioner med ett stort internationellt bolag pågår för samutveckling av orala nikotinprodukter.

 

Läs mer på bolagets hemsida, www.emplicure.com.

 

Bakgrund och motiv för erbjudandet

 

Emissionslikviden kommer möjliggöra för Emplicure att genomföra de planerade aktiviteterna enligt sin uppsatta strategi, där fokus i dagsläget ligger på att driva det första läkemedelsprojektet, Empli03, in i klinisk dokumentationsfas. Vidare kommer kapitaltillskottet även att användas för att vidareutveckla organisationen och infrastrukturen, fortsätta arbetet med affärsutvecklingen, skala upp Amplicon och ytterligare bredda produktportföljen och starta nya projekt.

 

Vidare innebär även noteringen en kvalitetsstämpel för bolaget, vilken ökar bolagets trovärdighet hos externa investerare och ger bolaget en bättre förhandlingsposition gentemot samarbets- och licenspartners.

 

Erbjudandet i korthet

 

Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 9 600 000 units. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

 

Teckningskurs: 4,15 SEK per unit, vilket motsvarar 4,15 SEK per aktie.

 

Teckningsperiod: 7 juni 2021 – 17 juni 2021

 

Emissionsbelopp: Vid full teckning i erbjudandet tillförs Emplicure cirka 39,8 MSEK före emissionskostnader och kvittning av konvertibellån.

 

Värdering: Cirka 45,5 MSEK före erbjudandet.

 

Minsta teckningspost: 1 400 units, motsvarande 5 810 SEK, därefter i jämna poster om 100 units.

 

Teckningsåtaganden: Cirka 18,4 MSEK, motsvarande 46,1 % av erbjudandet, vidare kommer konvertibellån, tillsammans med upplupen ränta, om cirka 13,5 MSEK att kvittas i erbjudandet. Sammanlagt omfattar teckningsåtaganden samt konvertibellån 80 % av erbjudandet.

 

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market.

 

Teckningsoptioner av serie TO1: De vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO1 berättigar till teckning av aktier under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Emplicure till en teckningskurs motsvarande 70 % av det volymvägda genomsnittspriset i Emplicures aktie från och med den 12 april 2022 till och med den 27 april 2022.

 

Offentliggörande av utfallet: Omkring den 21 juni 2021.

 

Likviddag: Den 22 juni 2021.

 

Första handelsdag: Preliminärt den 24 juni 2021.

 

Bilagor

Emplicure AB (publ) – Tillväxtprospekt

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Kostnadseffekt – Emplicure AB (publ), Aktie

Video

FinWire: HemmaHos Emplicure - Nytänkande läkemedelsbolaget

Anmälan av erbjudande i
Emplicure AB (publ)


Unit: Emplicure AB (publ)
Anmälningsperiod: 7 juni - 17 juni 2021
Teckningskurs: 4,15 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Emplicure AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod