Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Emotra AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Emotra AB

Erbjudande

Emittent: Emotra AB
Teckningspris: 0,60 SEK per unit, motsvarande 0,30 SEK per aktie SEK
Teckningsperiod: 28 maj - 11 juni 2021
Emissionsbelopp:9 561 801,60 SEK
Handel med uniträtter:28 maj - 8 juni 2021
Handel med BTU:28 maj 2021 fram till dess att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO 2:29 november - 13 december 2021
Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO 3:3 oktober - 17 oktober 2022
Offentliggörande av utfall:Omkring den 15 juni 2021
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden:Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och externa garantiåtaganden vilket motsvarar 100 procent av emissionen.


Teckna

 

Emotra AB i korthet

Emotra är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat ett psykofysiologiskt test (EDOR-test®) som identifierar hyporeaktiva patienter med ökad risk för återfall i depression. Hyporeaktiviteten fungerar som en biomarkör som är kopplad till en risk för återfall i depression, vilket kan leda till bättre vård och sänkta kostnader. Emotras produkt svarar upp till ett tydligt kliniskt behov och bolagets globala potential är mycket omfattande.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Efter publiceringen i BMC Psychiatry har en förändring märkts i de kontakter som Emotra har haft under längre tid med forskare, kliniker och partners vilket öppnat möjligheter till samarbeten. I och med detta har Bolaget klarat av en mycket viktig milstolpe som öppnar för fler möjligheter till en mycket stor global marknad med uttalade behov av teknologiskt stöd.

 

Målet för bolaget är nu att verifiera de nyligen publicerade resultaten i en klinisk studie designad för att fånga upp återfall i depression. Förutom studiens design, är tanken att få tillgång till ett större underlag för en större patientgrupp inom psykiatrin. I tillägg till detta är tanken att bolaget skall fortsätta stötta samarbeten inom nya områden och fortsätta dess tekniska utveckling att med hjälp av artificiell intelligens för analystjänsten.

 

Styrelsen för Emotra AB inbjuder härmed befintliga aktieägare att, i enlighet med villkoren i Memorandumet, teckna units i Bolaget med företrädesrätt. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida (emotra.se) samt genom pressmeddelande efter teckningstidens utgång.

 

Nettoemissionslikviden om cirka 9,5 MSEK från Företrädesemissionen är avsedd att användas till följande:

 

  1. Finansiering av multicenterstudie i syfte att bekräfta tidigare resultat som visat att Bolagets metod, EDOR®, identifierar patienter med förhöjd risk för återfall i depression. cirka 40 procent.
  2. Fortsatt utveckling av kvalitetssystem och regulatoriskt arbete. cirka 20 procent.
  3. Finansiering av fortsatt utveckling av helt AI-baserade test-analyser, ett projekt som drivs i samarbete med RISE. cirka 15 procent.
  4. Marknadsarbete. 15 procent.
  5. Rörelsekapital. 10 procent.

 

Teckna

 

Bilagor

Investeringsmemorandum

Anmälningssedel med företräde

Anmälningssedel utan företräde

VD-Brev

Kostnadseffekt 

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Anmälan av erbjudande i
Emotra AB


Unit: Emotra AB
Anmälningsperiod: 28 maj - 11 juni 2021
Teckningskurs: 0,60 SEK per unit, motsvarande 0,30 SEK per aktie SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Emotra AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_units stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod