Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Cortus Energy (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Cortus Energy (publ)

Erbjudande

Teckningspris: 0,26 SEK
Teckningsperiod: 8 november - 22 november 2018
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

OM BOLAGET

Cortus AB (ett nu helägt dotterbolag) grundades 2006 av VD Rolf Ljunggren för att utveckla och kommersialisera den av Ljunggren patenterade förgasningsprocessen WoodRoll®. WoodRoll®-processen ägs idag av Bolaget och är en termisk förgasningsprocess för biomassa som från en rad olika typer av biomassa producerar en ren energigas med ett högt energivärde. Energigasens renhet och höga energivärde gör den lämpad för att ersätta fossila bränslen i olika tillämpningar. Man kan också välja att ta ut en del av materialet som biokoks, grönt koks, som till exempel kan användas i metallurgin. Utgångspunkten är att biomassa förgasas till rena, högvärdiga förnyelsebara energiprodukter för processindustrin, för elproduktion eller för bränsle (vätgas) till fordonsindustrin. Utvecklingen har skett i nära samarbete med industriella partners, offentliga institutioner samt universitet. Omfattande tester av olika biobränslen och processer har utförts från 2011 i Bolagets testanläggning om 0,5 MW i Köping som sedan 2015 har en fullt integrerad WoodRoll® process. Anläggningen i Köping är viktig för att Bolagets kunder och intressenter ska lära känna processen.

 

STRATEGI

Cortus Energy har sedan starten 2006 utvecklat, verifierat och patenterat WoodRoll® processen. Bolaget står nu inför uppgiften att kommersialisera den patenterade WoodRoll® tekniken. Strategin är att från referensprojektet i Höganäs verifiera WoodRoll®-tekniken, både kommersiellt och tekniskt för att expandera mot flera kommersiella tillämpningar och större värden (illustrerat i bilden nedan) även om dessa kräver större investeringar för att utnyttja den stora potential som finns i tekniken.
Med den färdiga modulära 6 MW WoodRoll® kan Cortus Energy utnyttja även lågvärdiga biobränslen för att expandera affärer till nya användningsområden, geografiska marknader och affärserbjudanden. Med den första affären i Höganäs för modulär 6 MW WoodRoll® följer sedan uppskalning av storlek och därpå tillkommande affärsmöjligheter för större kunder.

 

TRIGGERS

Utifrån kommersiella och finansiella förutsättningarna och krav som kan vara specifika för enskilda projekt avser Cortus Energy att tillämpa tre olika affärsmodeller.

  1. Äga och driva egna eller samägda WoodRoll®‑anläggningar där genererade energiprodukter så som el, värme, energigas, vätgas och/eller SNG säljs på långa kontrakt till en eller flera kunder.
  2. Nyckelfärdiga WoodRoll®‑anläggningar så kallade turnkey-leveranser till kunder och samarbetspartners.
  3. Licensera WoodRoll®‑tekniken till utvalda partners på valda marknadssegment.

 

Prospekt

Teaser

Särskild anmälan

Teckning utan företräde

Kostnadseffekt Aktie

Kostnadseffekt Teckningsoption

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person 

 

 

 

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Cortus Energy (publ)


Aktie: Cortus Energy (publ)
Anmälningsperiod: 8 november - 22 november 2018
Teckningskurs: 0,26 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Cortus Energy (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_units stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod