Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i
Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Amnode AB

Erbjudande

Emittent: Amnode AB
Teckningspris: 0,08 SEK per unit, motsvarande 0,008 SEK per aktie
Teckningsperiod: 5 februari - 19 februari 2020
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Kort om bolaget

Amnode är moderbolag i en liten noterad svensk verkstadskoncern, koncernen har två samverkande fabriker i Gnosjö och Skultuna som är specialiserade inom varmformning, kuggfräsning, långhålsborrning och kvalificerad fleraxlig bearbetning i små och stora serier. Amnode har ett stort antal kunder i norra Europa bland andra Scania (tunga fordon), HIAB (kranindustri), Uponor (VVS), Bufab Group och Alfa Laval m.fl.

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Amnode AB hette tidigare Albin Metals AB.

 

Bakgrund & Motiv

Med anledning av aktuellt offert- och orderläge och den nya treårsplanen anser Styrelsen att den beslutade nyemissionen är nödvändig för att målen ska ha en rimlig möjlighet att uppnås. Med hjälp av det extra likviditetstillskottet som den föreliggande emissionen förväntas tillföra Bolaget kan Amnode fortsätta investera i sin produktionsapparat och produktivitetshöjande, bättre inköp av främst råmaterial och frigöra resurser för ökad marknadsbearbetning

 

 

Viktig information

Teckningskurs: 0,08 SEK per unit (motsvarande 0,008 SEK per aktie)

Emissionsbelopp: cirka 9,0 MSEK

Avstämningsdag: 3 februari 2020

Teckningsperiod: 5 februari– 19 februari 2020

Handel med uniträtter: 5 februari – 17 februari 2020

 

Villkor: För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt (UR). Det krävs fem (5) uniträtter för teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller tio (10) nya aktier.

 

 

Bilagor

Memorandum

Teaser

 

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

 

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

 

Kostnadseffekt

Villkor och anvisningar

 

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i


Anmälningsperiod: 5 februari - 19 februari 2020
Teckningskurs: 0,08 SEK per unit, motsvarande 0,008 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i . Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod