Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Units som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Archelon AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av units av serie B i Archelon AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Archelon AB (publ)
Teckningspris: 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie
Teckningsperiod: 23 juni - 14 juli 2020
Emissionsbelopp4 184 541,24 SEK
Antal units av serie B i Erbjudandet101 639 452
Unit av serie BEn (1) aktie av serie B, två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2021 B
Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie 2020/2021 B25 januari - 12 februari 2021
Teckningsförbindelsercirka 2,8 procent av motsvarande emissionsbelopp
Externa garantiåtagandencirka 71,7 procent av motsvarande emissionsbelopp
Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Kort om Archelon AB (publ)

Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013. Bolaget har cirka 3 225 aktieägare och B-aktien är sedan den 10 april 2017 upptagen till handel på NGM Nordic SME med kortnamnet ALON B. Verksamhetens övergripande syfte och affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa värden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag. Den egna verksamheten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

 

Archelon arbetar fortlöpande med att utvärdera nya projekt där mineralprospektering är en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska kunna realiseras under ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på en marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag strävar Archelon alltid efter att tilldela aktieägarna ett direktägande.

 

Affärsidé

Verksamhetens övergripande syfte och affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa värden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag. Den egna verksamheten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar. Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former. I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet. Som en del i den dagliga verksamheten tillhandahåller Archelon resurser i form av tekniska och administrativa tjänster till intressebolaget Goldore Sweden AB (publ).

 

Strategi

Archelon utvärderar fortlöpande nya projekt där mineralprospektering är en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska kunna realiseras under ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på en marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag strävar Archelon alltid efter att tilldela aktieägarna ett direktägande.

 

Erbjudandet i sammandrag

För varje B-aktie innehavd på avstämningsdagen den 18 juni 2020 erhålls en (1) uniträtt av serie B. En (1) uniträtt av serie B ger rätt att teckna en (1) ny unit av serie B i enlighet med villkoren i memorandumet. Varje unit av serie B består av en (1) ny aktie av serie B och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021 B.

 

Teckningskurs: 0,04 SEK per unit (oavsett serie), vilket motsvarar 0,04 SEK per aktie, courtage utgår ej.

 

Antal units i Erbjudandet: 104 613 531 stycken varav högst 2 974 079 units av serie A och högst 101 639 452 units av serie B.

 

Teckningsperiod: 23 juni 2020 – 14 juli 2020

 

Avstämningsdag: 18 juni 2020

 

Handel med uniträtter av serie B: 23 juni 2020 – 10 juli 2020

 

Handel med BTU av serie B: 23 juni 2020 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket

 

 

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Kostnadseffekt

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Teckna units
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Archelon AB (publ)


Unit: Archelon AB (publ)
Anmälningsperiod: 23 juni - 14 juli 2020
Teckningskurs: 0,04 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av units i Archelon AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_units stycken units.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod