Godkänn villkor
VIKTIG INFORMATION

Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ” Jag godkänner” på raden längst ner på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finsk eller svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av vinstandelslån i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Vinstandelslånet som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i J & O Forest Fund
Läs mer

Inbjudan till teckning av Svenska Depåbevis i J&O Forest Fund 2019

Erbjudande

Emittent: J & O Forest Fund
Teckningspris: Teckningskursen beräknas utifrån senast fastställda NAV-kursen.
Teckningsperiod: 3 juni - 24 juni 2019
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Erbjudandet
Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och består av Luxemburgska aktier av serie D som i Euroclear representeras av Svenska Depåbevis (SDB). Erbjudandet omfattar högst 11 000 Depåbevis och kommer vid full teckning tillföra Fonden högst 14,9 MSEK före emissionskostnader.

 

Teckningskurs
Teckningskursen beräknas utifrån senast fastställda NAV-kursen. När uträkningen av NAV-kursen är färdigställd erhåller
investeraren vid tilldelning avräkningsnota med betalningsinstruktioner. Courtage utgår inte.

 

Minsta teckning
Anmälan gällande teckning av Svenska Depåbevis ska omfatta ett belopp om lägst 50 000 SEK.

 

Bakgrund och motiv

 

J & O Forest Fund erbjuder idag fondandelar med Bermuda-ISIN i valutorna EUR, USD, GBP och NOK i fondandelsklass A. Fonden har sex års full historik med dels en stabil avkastning med endast fyra negativa månader av 72, dels en god avkastning över tid om dryga 100 % (efter avgifter) på sex år.

 

Sedan oktober 2015 erbjuder Fonden andelsklass D i SEK. Denna klass är noterad på Luxemburgbörsen. Eftersom inte alla svenska banker har någon motpart i Luxemburg och ofta inte handlar via Clearstream så har handel i denna andelsklass i princip omöjliggjorts för svenska investerare.

 

Med skapandet av SDB som speglar andelsklass D får svenska investerare på ett enkelt sätt tillgång till Fonden, i SEK och
med svenskt ISIN-nummer. Vidare skapas också en andrahandsmarknad för SDB.

 

Anmälningssedel

Investeringsmemorandum

Skattekonsekvenser Svenska depåbevis

Likvidgranskningsblankett

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
J & O Forest Fund


Svenska Depåbevis: J & O Forest Fund
Anmälningsperiod: 3 juni - 24 juni 2019
Teckningskurs: Teckningskursen beräknas utifrån senast fastställda NAV-kursen.


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i J & O Forest Fund. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat Svenska Depåbevis
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod