Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudandet om att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av obligation i Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ)

Erbjudande

Emittent: Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ)
Teckningspris: 10 000 SEK per obligation
Teckningsperiod: 27 januari - 20 mars 2020
Teckna obligationer
Bank ID krävs för onlineteckning.

Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech bolag som utvinner kryptovalutor med hjälp av förnyelsebar energi. Med vår AI modell Dynamics anpassar vi oss kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen.

Styrelsen i Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ) (”Bolaget”) har beslutat att genomföra ett obligationslån om högst 14 000 000 kronor. Inkommen likvid vid utgivande av denna ränteobligation skall användas till fortsatt expansion av Bolaget.

 

Memorandum

Anmälningssedel

Villkor Obligation

Kostnadseffekt

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Teckna obligationer
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ)


Obligation: Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ)
Anmälningsperiod: 27 januari - 20 mars 2020
Teckningskurs: 10 000 SEK per obligation


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier nominellt i Xpecunias obligation.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod