Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudandet om att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Cielo Mar Finans AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av obligation i Cielo Mar Finans AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Cielo Mar Finans AB (publ)
Teckningspris: 100 % nominellt belopp (minsta teckning 20 000 SEK, sedan i poster om 5 000) SEK
Teckningsperiod: 26 maj - 14 juni 2021


Teckna

ALLMÄNT

Den 1 februari 2021 beslutade styrelsen för Cielo Mar Finans AB (publ), med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som registrerades hos Bolagsverket den 28 januari, 2021, att utge ett Obligationslån denominerat i SEK om 100 MSEK med den 7 juli 2021 som planerad utgivningsdag. Vid stort intresse för deltagande kan styrelsen besluta om utgivning av ytterligare obligationer till ett nominellt värde om 25 MSEK varvid det totala lånebeloppet i sådant fall kommer att uppgå till maximalt 125 MSEK.

 

Syftet med Bolagets verksamhet är att finansiera byggandet av självförsörjande och energineutrala bostäder som helt drivs av solenergi och inte är anslutna till elnätet. Projektet är beläget på en halvö, Baja California i Mexiko, vid Stilla havet cirka 40 mil söder om San Diego i Kalifornien, USA. Området där bostäderna skall byggas, bär som Bolaget namnet Cielo Mar (”himmel och hav”) och består av ett drygt 2 000 hektar stort landområde med en cirka 7,2 km lång kustlinje.

 

Erbjudandet att teckna Obligationslånet riktar sig till allmänheten och institutioner.

BAKGRUND

Den globala marknaden för resande och möjligheterna att äga ett andra hem har påverkats kraftigt under det senaste decenniet. Ett resultat av en successiv förbättring i människors levnadsstandard i kombination med ny teknik och en inriktning mot en ”grönare” framtid.

 

Fastighetsutvecklare måste idag erbjuda hållbara och energieffektiva bostäder för att skydda miljön för kommande generationer samtidigt som bostäderna måste vara ekonomiskt överkomliga för kunderna. För att nå framgång vid marknadsföring mot dagens medvetna konsumenter, räcker det inte med att erbjuda prisvärda bostäder – dessa måste också vara hållbara ur ett miljöperspektiv.

 

Efterfrågan på resort- och semesterboenden är också stor, vilket kan visas till exempel genom att titta på marknaden i södra Spanien och i södra Kalifornien.

 

Cielo Mar Finans AB (publ) har, tillsammans med partners i Mexiko, identifierat en affärsmöjlighet i att etablera en helt ny semesterort på den Mexikanska halvön Baja California, belägen söder om San Diego i Kalifornien, USA. Projektet innebär byggande av semesterbostäder, hotell och konferensanläggningar, golfbanor m.m. som närmare beskrivs i det följande. Projektet skall inledningsvis finansieras genom utgi- vande av obligationslån på den skandinaviska marknaden.

MOTIV

Motivet för Erbjudandet är att säkerställa finansiering för uppstarten av byggandet av semesteranläggningen Cielo Mar, en anläggning som kommer att byggas med ekologiska förtecken och drivas med grön energi och helt utan uppkoppling till elnätet. Bolaget anser att finansieringsformen är väl lämpad som metod för att finansiera delar av de kapitalbehov som föreligger. Totalt omfattar Erbjudandet obligationer uppgående till nominellt 100 000 000 kronor med möjlighet till övertilldelning med maximalt 25 000 000 kronor.

 

Kostnaderna för Erbjudandet uppskattas till 10,5 MSEK vid fullteckning. Kostnaderna består av transaktionskostnader och kostnader för upprättande och distribution av Prospektet samt administrativa kostnader i samband med registrering av Obligationslånet. Nettobeloppet som tillförs Bolaget beräknas, vid fullteckning, uppgå till cirka 89,5 MSEK. Nettobeloppet skall användas till i) finansiering av fas 1 i Procon Baja J.V. projekt i Mexiko, 80%, ii) refinansiering av Progreen US Inc:s åtagande mot Emittentbolaget 15% och iii) allmänna rörelsekapitaländamål 5%.

 

Vid fullteckning även av Övertilldelningsrätten, beräknas nettobeloppet från denna uppgå till 22,5 MSEK. Transaktionskostnader hänförliga till övertilldelningsrätten beräknas uppgå till 2,5 MSEK. Nettobeloppet från övertilldelningsrätten skall användas till i) finansiering av fas 1 i Procon Baja J.V. projekt i Mexiko 100%.

BILAGOR

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel med porto

Anmälningssedel utan porto

Kostnadseffekt

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Anmälan av erbjudande i
Cielo Mar Finans AB (publ)


Obligation: Cielo Mar Finans AB (publ)
Anmälningsperiod: 26 maj - 14 juni 2021
Teckningskurs: 100 % nominellt belopp (minsta teckning 20 000 SEK, sedan i poster om 5 000) SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Cielo Mar Finans AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken obligationer.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod