Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva obligationer enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av obligationer i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Obligationer som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Energifonden Sverige 2 AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av obligation i Energifonden Sverige 2 AB (9 procent)

Erbjudande

Emittent: Energifonden Sverige 2 AB
Teckningspris: 7000 SEK
Teckningsperiod: 12 februari - 23 mars 2018
LånebeloppLånebelopp
Lånebelopp4 år, återbetalningsdatum: 2022-04-01
Årlig ränta9 procent
Teckna Obligationer
Bank ID krävs för onlineteckning.

Styrelsen i Energifonden Sverige 2 AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att genomföra ett obligationslån om högst 24 003 000 kronor. Vid full teckning erhåller Bolaget ca 21,2 miljoner kronor efter emissionskostnader. Inkommen likvid vid utgivande av denna ränteobligation skall användas till fortsatt expansion av Bolaget. Styrelsen har beslutat att förlänga teckningsperioden till och med 23 mars.

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Kostnadseffekt

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Teckna Obligationer
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Energifonden Sverige 2 AB


Obligationslån: Energifonden Sverige 2 AB
Anmälningsperiod: 12 februari - 23 mars 2018
Teckningskurs: 7000 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av obligationer i Energifonden Sverige 2 AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat nominellt @antal_aktier obligationer.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod