Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Cereno Scientific AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Cereno Scientific AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Cereno Scientific AB (publ)
Teckningspris: 2,90 SEK
Teckningsperiod: 23 maj - 7 juni 2019
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Cereno Scientific i korthet

Cereno Scientific utvecklar läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens eget försvarssystem mot blodproppar att användas för att förebygga kardiovaskulära komplikationer som stroke, hjärtinfarkt och venös tromboembolism på den globala marknaden.

Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer blir resultatet bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar.

Fördelen med denna nya terapi i jämförelse med all idag förebyggande antitrombotisk terapi förväntas vara en förbättrad balans mellan förebyggande av blodproppar och biverkningar. Detta skapar möjligheter för en bättre preventiv läkemedelsbehandling till patienter med risk för blodproppar. En effektivare behandling ger möjligheter att minska lidandet för stora patientgrupper och skulle medföra signifikanta hälso-ekonomiska vinster.

Marknad

Hjärt- och kärlsjukdomar utgör den vanligaste dödsorsaken i världen och har under de senaste 25 åren ökat betydligt med stigande antal drabbade i de flesta europeiska länder. Under 2014 dog 17,3 miljoner människor världen över på grund av hjärt- och kärlsjukdomar, en siffra som förväntas öka till 23,6 miljoner år 2023.

Även människor som inte dör till följd av en blodpropp lider av livslånga konsekvenser som hjärtsvikt efter hjärtinfarkt, förlamning efter stroke eller andra handikappande komplikationer. En av fem patient avlider till följd av hjärtinfarkt eller stroke inom fem år från den första registrerade incidenten. I kombination med låg effektivitet gällande verkan har dagens behandlingar risk för allvarliga biverkningar, vilket innebär att det globala behovet av utveckling nya behandlingar är stort.

Produktportfölj

CS1

Läkemedelskandidaten, CS1, benämns som ett ”First in Class” läkemedel och skiljer sig från befintliga läkemedel på marknaden. CS1 är unik i den mening att den utgör det första läkemedlet i sitt slag för preventiv behandling av blodpropp som utnyttjar kroppens eget försvarssystem mot blodproppar. Därmed anser bolaget att CS1 skapar möjligheter för en bättre preventiv läkemedelsbehandling än alla befintliga alternativ på marknaden för förebyggande av blodpropp.

Positiva studieresultatet för CS1s Fas 1-studie presenterades i juni 2018 och stärkte de tidigare pre-kliniska studiernas resultat gällande läkemedelskandidatens säkerhet, tolerans, farmakokinetiska egenskaper samt signifikant minskning av PAI-nivåer i blodet. Cereno Scientific planerar nu att inleda Fas 2-studien under H1 2020. Studien kommer att genomföras på cirka 30 kliniker i Ryssland och Bulgarien och inkludera patienter som genomgår ortopedkirurgi där risken för blodproppar ökar i samband med operation.

CS014

Cereno Scientific breddade i mars 2019 sin läkemedelsportfölj inom preventiv behandling av kardiovaskulära sjukdomar genom förvärv av läkemedelskandidaten CS014 från företaget Emeriti Bio. Avtalet innebär att Cereno Scientific övertar alla rättigheter knuten till substansen och relaterad substansfamilj. Läkemedelskandidaten CS014 befinner sig i pre-klinisk fas och ska komplettera Cereno Scientifics indikationsspektra inom kardiovaskulära sjukdomar. Emeriti Bio, som står bakom CS014-substansen, är kombinerat CRO- och bioteknikbolag.

Bakgrund och Motiv för nyemissionen

Bolagets positiva utveckling har sedan förgående år finansierats via ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF). Skuldfinansieringen innebar en flexibel lösning som skapade utrymme för Cereno Scientific att fokusera på kärnverksamheten vilket möjliggjort fortsatt leverans operationella målsättningar.

Med fullt fokus på den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten, CS1, estimerar bolaget att lämna in ansökan för Fas 2-studien under Q2 2019 med start under H1 2020. Parallellt inleds samarbetet med Emeriti Bio avseende den pre-kliniska utvecklingen av den innovativa substansen CS014, som nyligen förvärvades.

Bolaget avser använda nettolikviden från företrädesemissionen i syfte att finansiera nödvändiga förberedelser för att erhålla godkännande från myndigheter att inleda Fas 2-studie, skala upp produktionen och producera CS1 för att användas under studien, efter godkännande initiera Fas 2-studien samt vidareutveckla CS014.

 

 

Prospekt

Teaser

Mangold Insights Analys

Biostocks analysuppdatering

Anmälningssedel med företrädesrätt

Anmälningssedel utan företrädesrätt

Kostnadseffekt 

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Cereno Scientific AB (publ)


Aktie: Cereno Scientific AB (publ)
Anmälningsperiod: 23 maj - 7 juni 2019
Teckningskurs: 2,90 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Cereno Scientific AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod