Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Quartiers Properties AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Quartiers Properties AB

Erbjudande

Emittent: Quartiers Properties AB
Teckningspris: 9,15 SEK
Teckningsperiod: 13 december - 7 januari 2020
VillkorAktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, en (1) teckningsrätt. Det krävs tjugo (20) teckningsrätter för teckning av en (1) ny preferensaktie i Företrädesemissionen.
Erbjudandets storlekErbjudandet uppgår till maximalt 25 499 906,25 SEK vilket motsvarar maximalt 2 786 875 aktier.
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

BAKGRUND

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera investeringar relaterade till Boho Club. Quartiers Properties arbetar med fastighetsutveckling och fastighetsförädling på den spanska solkusten med fokus på området kring Marbella. Inom segmentet fastighetsutveckling utvecklar, marknadsför och säljer bolaget lägenheter och villor med fokus på premiumsegmentet. Inom segmentet fastighetsförädling utvecklar bolaget fastigheter genom renovering, konceptualisering och driftsättning med fokus på att skapa värdetillväxt i fastighetsbeståndet.

 

Vid full teckning förväntas nettolikviden från Företrädesemissionen (inklusive kostnader för garantiåtaganden) uppgå till cirka 25,5 MSEK. Nettolikviden avses att användas till delbetalning  om ca 4,5 MSEK av revers för förvärv av aktier i samband med utköp av finansiell partner i Boho Club, utlåning av cirka 13,5 MSEK till dotterbolaget Boho Club (ägt till 80% av Quartiers Properties) avseende drift och utveckling av hotell och restaurangprojektet på Golden Mile i Marbella. Vidare avses emissionslikviden användas till delbetalning om cirka 3,5 MSEK på tomt i anslutning till Boho Club som avses användas för utbyggnad av fler hotellrum i samband med ny generalplan i Marbella kommun, överiga mindre investeringar i fastighetsbeståndet om cirka 3,7 MSEK samt teckning av emissionskostnader om ca 0,3 MSEK.

 

 

Villkor: En (1) aktie, oavsett aktieslag, ger en (1) teckningsrätt. Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny preferensaktie i Quartiers Properties.

Teckningskurs: 9,15 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid: 13 december 2019–7 januari 2020

Avstämningsdag: 11 december 2019

Handel med teckningsrätter: 13 december 2019–2 januari 2020

 

 

Broschyr/Teaser

Villkor & anvisningar

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Likviditetsgranskningsblankett fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett juridisk person

Kostnadseffekt

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Quartiers Properties AB


Aktie: Quartiers Properties AB
Anmälningsperiod: 13 december - 7 januari 2020
Teckningskurs: 9,15 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Quartiers Properties AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod