Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Mantex Aktiebolag
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner i Mantex Aktiebolag

Erbjudande

Emittent: Mantex Aktiebolag
Teckningspris: 2,15 SEK
Teckningsperiod: 31 oktober - 15 november 2018
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Om Bolaget

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

 

Mantex har under 2018 satt upp ett samriskbolag tillsammans med Andritz (en global ledande utrustningsleverantör till bl.a. pappersmassaindustrin) för att sälja, underhålla och vidareutveckla den redan kommersiella produkten Flow Scanner som Mantex tidigare utvecklat.

Mantex fokuserar nu på kommersialisering av produkten Biofuel Analyzer genom att vidareutveckla sin industrialisering och att bygga ut sin säljsupportorganisation för att befästa sin närvaro inom marknadssegmentet Investment case

Det globala intresset för att bättre utnyttja alla former av biomaterial ökar snabbt. Det finns en drivande trend i den globala ambitionen att minska klimatpåverkan.

Timmer- och biobränsleindustrin omsätter globalt mer än 1 000 miljarder EUR årligen. I industrierna lägger man ner stora resurser på att kompensera för oberäkneligheten i råvarumaterialet. I dagsläget finns inget effektivt sätt att mäta och analysera materialet samt applicera resultatet och således finns enorma besparingsmöjligheter.

Bioenergiindustrin ses som en tillväxtmarknad, som drivs av det växande behovet att använda alternativ till fossila bränslen i vår vardagliga energiförsörjning. Idag står biobränslen för cirka 37 procent av Sveriges energikonsumtion och den årliga tillväxten för branschen spås globalt bli cirka fem (5) procent de kommande fem åren. Mantex verktyg för att nå denna marknad är produkten Biofuel Analyzer.

Biofuel Analyzer är ett nytt instrument som mäter fukthalt, energiinnehåll och askhalt på biobränsleprover och är primärt avsedd för bioenergisektorn. Det finns potential att mäta i princip all typ av biomassa och Mantex skulle därför kunna ersätta de ugnar som används för biomassa i världen och placera ut ~1 000 BFA:s globalt.

Mantex riktar nu fullt fokus till Biofuel Analyzer i syfte att kommersialisera produkten genom ett komplett typgodkännande vilket beräknas vara klart under Q1 2019

 

Strategi
Mantex är ett kunskapsföretag med en unik patenterad teknik, qDXA, med kunder på en global marknad. Bolagets ambition är att etablera sin teknik som standard över flera olika industrier. För att uppnå detta kommer Bolaget att vidareutveckla tekniken till att bli än mer robust och enkel att ta i drift, samt att bygga upp en referensdatabas med mätresultat från flera olika material i olika miljöer. Bolagets bedömning är att denna databas i ett längre perspektiv kommer utgöra en värdefull tillgång som starkt kommer bidra till att Mantex bibehåller sitt tekniska och kommersiella försprång till konkurrenter.

 

Triggers

  • Nyskapande produkt med patenterad teknik
  • Komplett typgodkännande beräknas vara klart under Q1 2019

 

Viktiga datum

Teckningsperiod: 31 oktober till och med 15 november

Handel med teckningsrätter: 31 oktober till och med 13 november

Handel med BTA 1: 31 oktober till 13 november

Handel med BTA 2: 20 november till 26 november

Beräknad likviddag: 22 november

 

 

Investerarträffar

Investerarträffar hos Mangold

 

Malmö:
Tisdagen den 6 november, 2018
11:45-13:00
Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö
För anmälan maila: anmalan@mangold.se

Stockholm:
Fredagen den 9 november, 2018
11:45-13:00
Engelbrektsplan 2, (Mangolds lokaler)
För anmälan maila: mantex@mangold.se

 

Ytterligare investerarträffar:

Stora Aktiedagen med Aktiespararna, Göteborg
Måndagen den 12 november, 2018
14:10-14:40
Svenska mässan, Mässgatan 6, Göteborg

 

Prospekt

Tilläggsprospekt

Teaser

Särskild anmälan

Teckning utan företräde

Kostnadseffekt Aktie

Kostnadseffekt Teckningsoption

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Intervju med Mantex VD, Max Gerger

 

Video

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Mantex Aktiebolag


Aktie: Mantex Aktiebolag
Anmälningsperiod: 31 oktober - 15 november 2018
Teckningskurs: 2,15 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Mantex Aktiebolag. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod