Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Eyeonid Group AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 i Eyeonid Group AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Eyeonid Group AB
Teckningspris: 1,15 SEK per aktie
Teckningsperiod: 16 november - 27 november 2020

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO6 i Eyeonid Group AB (publ)

Den 16 november 2020 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO6 som emitterades i samband med upptagandet av en kreditram samt nyemissionen av teckningsoptioner som genomfördes under det andra kvartalet 2020. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågår fram till och med den 27 november 2020

Innehavaren av en teckningsoption av serie TO6 i Eyeonid Group AB (publ) äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 1,15 SEK per aktie.

 

För att nyttja teckningsoptioner, använd anmälningssedel nedan eller kontakta er förvaltare.

 

 

Eyeonid Group AB (publ) – Anmalningssedel TO6

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO6

Likviditetsgranskningsblankett, fysiska personer

Likvidgranskningsblankett, juridiska personer.pdf

 

 

Kort om Eyeonid Group AB (publ)

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Anmälan av erbjudande i
Eyeonid Group AB (publ)


Aktie: Eyeonid Group AB (publ)
Anmälningsperiod: 16 november - 27 november 2020
Teckningskurs: 1,15 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Eyeonid Group AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod