Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i SeaTwirl AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1

Erbjudande

Emittent: SeaTwirl AB
Teckningspris: 96,37 SEK
Teckningsperiod: 6 april - 20 april 2021

NYTTJANDEPERIOD FÖR TECKNINGSOPTIONER AV TO1 I SEATWIRL

Den 6 april 2021 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med den SeaTwirl AB:s företrädesemission under det fjärde kvartalet 2020.  Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår fram till och med den 20 april 2021.

 

Innehavaren av en teckningsoption av serie TO1 i SeaTwirl AB äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 96,37 SEK per aktie.

 

Sista dagen för handel av teckningsoptionerna av serie TO1 är den 13 april 2021.

 

För att nyttja teckningsoptioner, kontakta er förvaltare eller använd anmälningssedeln nedan

 

Anmälningssedel SeaTwirl TO1

Brev till teckningsoptionsinnehavare – SeaTwirl AB

Likviditetsgranskningsblankett, fysiska personer

Likvidgranskningsblankett, juridiska personer

Kort om SeaTwirl

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer på: www.seatwirl.se.

Anmälan av erbjudande i
SeaTwirl AB


Aktie: SeaTwirl AB
Anmälningsperiod: 6 april - 20 april 2021
Teckningskurs: 96,37 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i SeaTwirl AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod