Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Stayble Therapeutics AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 i Stayble Therapeutics AB

Erbjudande

Emittent: Stayble Therapeutics AB
Teckningspris: 12,30 SEK per aktie
Teckningsperiod: 17 november - 1 december 2020

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO1 i Stayble Therapeutics AB

Den 17 november 2020 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med en nyesemission av units vid noteringen på Nasdaq First North Growt Market under första kvartalet 2020. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår fram till och med den 1 december 2020.

 

Innehavaren av en teckningsoption av serie TO1 i Stayble Therapeutics AB äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 12,30 SEK per aktie.

 

Sista dagen för handel av teckningsoptionerna av serie TO1 är den 25 november 2020.

 

 

För att nyttja teckningsoptioner, kontakta er förvaltare eller använda anmälningssedeln nedan.

 

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO1

Nyttja teckningsoptionerna – sa har gor du

Stayble Therapeutics AB – Anmalningssedel TO1

Likviditetsgranskningsblankett, fysiska personer

Likvidgranskningsblankett, juridiska personer

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.

Anmälan av erbjudande i
Stayble Therapeutics AB


Aktie: Stayble Therapeutics AB
Anmälningsperiod: 17 november - 1 december 2020
Teckningskurs: 12,30 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Stayble Therapeutics AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod