Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i ISR Holding AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 i ISR

Erbjudande

Emittent: ISR Holding AB
Teckningspris: 2,90 SEK per aktie
Teckningsperiod: 24 februari - 10 mars 2021

Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av TO1 i ISR

Den 24 februari 2021 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med den företärdesemission av units som offentliggjordes den 4 maj 2020. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av TO1 pågår fram till och med den 10 mars 2021.

 

Innehavaren av en teckningsoption av serie TO1 i ISR äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 2,90 SEK per aktie.

 

Sista dagen för handel av teckningsoptionerna av serie TO1 är den 3 mars 2021.

 

För att nyttja teckningsoptioner, kontakta er förvaltare eller använda anmälningssedeln nedan.

 

VD-Brev

Anmälningssedel ISR Ifyllbar

Infoblad

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO1

Likviditetsgranskningsblankett-fysiska-personer

Likviditetsgranskningsblankett-juridiska-personer

 

Om ISR

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550
E-post: ca@mangold.se

 

Aktien
Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se

Anmälan av erbjudande i
ISR Holding AB


Aktie: ISR Holding AB
Anmälningsperiod: 24 februari - 10 mars 2021
Teckningskurs: 2,90 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i ISR Holding AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod