Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i 2cureX AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1

Erbjudande

Emittent: 2cureX AB
Teckningspris: 13,22 SEK
Teckningsperiod: 26 april - 7 maj 2021

TECKNINGSPERIOD FÖR TECKNINGSOPTIONER AV TO1 I 2CUREX

Den 26 april 2021 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med 2cureX AB:s riktade emission under det tredje kvartalet 2020.  Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår fram till och med den 7 maj 2021.

 

Innehavaren av en teckningsoption av serie TO1 i 2cureX AB äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 13,22 SEK per aktie.

 

Sista dagen för handel med teckningsoptionerna av serie TO1 är den 5 maj 2021.

 

För att nyttja teckningsoptioner, kontakta er förvaltare eller använd anmälningssedeln nedan

Anmälningssedel TO1 – 2cureX

Brev till teckningsoptionsinnehavare – 2cureX

Likviditetsgranskningsblankett, fysiska personer

Likvidgranskningsblankett, juridiska personer

 

Kort om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet. IndiTreat® etablerar tusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges patienten den utvalda behandlingen.

 

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien. IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden genom ett Early Access-program. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: ”2CUREX”).

Anmälan av erbjudande i
2cureX AB


Aktie: 2cureX AB
Anmälningsperiod: 26 april - 7 maj 2021
Teckningskurs: 13,22 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i 2cureX AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod