Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Jag godkänner” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida.

Erbjudande att teckna aktier enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Terranet Holding AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie (2020:1) TO1 B i Terranet Holding AB

Erbjudande

Emittent: Terranet Holding AB
Teckningspris: 0,72 SEK per aktie
Teckningsperiod: 12 oktober - 23 oktober 2020

Bolaget i korthet

 

Terranet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt
tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). Terranet har sitt huvudkontor
i Lund samt utvecklingsenheter i Kiev, Stuttgart och Los Gatos, Kalifornien. Terranet Holding AB (publ) är noterat på
Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på https://terranet.se.

 

Terranet Holding AB – Anmälningssedel TO1 B

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO1 B – Terranet Holding AB

Likvidgranskningsblankett-juridisk-person

Likvidgranskningsblankett-fysisk-person

Anmälan av erbjudande i
Terranet Holding AB


Teckningsoption: Terranet Holding AB
Anmälningsperiod: 12 oktober - 23 oktober 2020
Teckningskurs: 0,72 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Terranet Holding AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod