Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Zordix AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Zordix AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Zordix AB (publ)
Teckningspris: 5,90 SEK
Teckningsperiod: 29 oktober - 13 november 2018
Emissionsbelopp14 MSEK + 4 MSEK
Pre-money värdering59 MSEK
Teckningsförbindelser27,1 procent av erbjudandet
Handel i aktienBolaget har ansökt om listning på NGM Nordic MTF
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

BAKGRUND OCH MOTIV

Zordix är ett Umeå-baserat spelutvecklingsbolag som grundades år 2009 av spelveteranen Matti Larsson. Bolaget har uppvisat en stabil tillväxt med lönsamhet redan från start och är på god väg att bli en ledande spelutvecklare och förläggare inom Powersports-spel. Genom att positionera sig mot mindre och lönsamma nischmarknader har Zordix erhållit en unik position på den annars hårt konkurrensutsatta spelmarknaden.
Zordix utvecklar och publicerar spel under egna varumärken och äger samtliga sina IP:n till PC och de stora spelkonsolerna Playstation 4, Xbox One, 3DS och Nintendo Switch. Bolaget använder sig av en digital distributionsstrategi och är licensierad utgivare för alla stora spelkonsoler, det vill säga Playstation 4, Xbox One, 3DS och Nintendo Switch, varav den senare har en central roll i flera av Zordix kommande spel.

Zordix har en lång historik av att lansera egna spel och har åtta produkter under egna varumärken ute på marknaden. Bolagets mest framgångsrika varumärke är Moto Racing-serien, med hyllade titlar som Aqua Moto Racing Utopia (2016, 2017, 2018) och Snow Moto Racing Freedom (2017).

Under våren 2018 har Bolaget tecknat avtal med en ännu icke annonserad internationell storförläggare på en ny produktion med garanterade intäkter om cirka 20 MSEK som inkommer löpande under cirka 1,5 års tid. Produktionen avser ett nytt PowerSports racingspel med terrängfordon för minst fyra spelplattformar och är mer än fyra gånger större än någon av Zordix tidigare affärer. Projektet ger en god grund även för år 2019 då starten av fler nya utvecklingsprojekt beräknas annonseras.

Zordix befinner sig i rätt stadium för det planerade erbjudandet, vilken möjliggör för Bolaget att accelerera sin tillväxt och fortsätta utvecklandet och lansering av nya spel. Erbjudandet innebär en möjlighet att investera i ett tidigt skede i en växande oberoende spelutvecklare på den internationella marknaden.

Zordix har även ansökt om notering av B-aktien på NGM Nordic MTF. Noteringen på NGM Nordic MTF syftar till att öka kännedomen om Bolaget bland såväl befintliga och potentiella spelare, partners, spelutvecklare och andra intressenter. Detta förväntas bidra till att stärka Zordix position både i Sverige och internationellt samt skapa gynnsamma förutsättningar för framtida tillväxt.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,8 MSEK motsvarande cirka 27,1 procent av erbjudandet.

KORT OM ZORDIX

Zordix mission är att bygga och förädla ikoniska varumärken för konsol- och datorspel inom motorsportgenren Powersports. Zordix äger, utvecklar, och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Tidigare spel som Zordix utvecklat och förlägger är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D och Aqua Moto Racing 3D.

 

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Kostnadeseffekt

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Likvidgranskningsblankett – fysik person

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Zordix AB (publ)


Aktie: Zordix AB (publ)
Anmälningsperiod: 29 oktober - 13 november 2018
Teckningskurs: 5,90 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Zordix AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod