Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Xpecunia Nordic Aktiebolag
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Xpecunia Nordic Aktiebolag

Erbjudande

Emittent: Xpecunia Nordic Aktiebolag
Teckningspris: 80 SEK
Teckningsperiod: 21 augusti - 17 september 2019
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Xpecunia har förlängt nyemissionen med en vecka till 17 september 2019.

Ordinarie anmälningsperiod var 21 augusti 2019 till 10 septemeber 2019.

Se pressmeddelande för mer information.

Kort om Bolaget

Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech-bolag som utvinner kryptovalutor med hjälp av förnyelsebar energi. Med Bolagets AI-modell, ”Dynamics”, anpassar Bolaget sig kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen.

 

Företaget grundades i Sverige som idé under 2016 och har vuxit från testmiljö till ett validerat tekniskt och ekonomiskt ”proof of concept” under 2017. Bolagiseringen genomfördes under början av 2018. Idag är företaget en väl fungerande verksamhet med en enormt skalbar affärsmodell. Xpecunia är ett kryptoföretag som utnyttjar fördelen med grön energi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför.

 

Affärsmodell

Lönsamheten i Bolagets affärsmodell är mycket god, sett på dagsbasis kan den på soliga sommardagar vara över 250% och på midvinternätter som lägst noterat till 28%. Sett över ett helår för 2018 var den 55% vilket var första hela året för pilotmodellen. 2019 har till följd av åter stigande kryptopriser en något bättre utveckling. Det är kostnaden för elektricitet och kryptoprisernas utveckling som är bärande komponenter i lönsamheten, kostnaden för övervakning, säkerhet och underhåll är enstaka procent i sammanhanget, personalbehovet är så lågt att man hyr in timpersonal vid behov, detta förväntas förändras framöver men relationsmässigt bibehållas. Xpecunia tillämpar en matchad avskrivningsmetodik vilket innebär att man i resultaträkningen belastar investeringskostnaderna på hög motsvarande teknisk livslängdsnivå, detta för att inte skapa en obalans. Den avskrivningsmässiga livslängden omprövas kontinuerligt så att man matchar adekvat.

 

Villkoren i korthet

Teckningsperiod: 21 augusti – 10 september

Lägsta post: 75 aktier (aktier tecknas i poster om 75 aktier)

Teckningskurs: 80 SEK per aktie

 

Bifogade filer

Anmälningssedel 

Memorandum

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Xpecunia Nordic Aktiebolag


Aktie: Xpecunia Nordic Aktiebolag
Anmälningsperiod: 21 augusti - 17 september 2019
Teckningskurs: 80 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Xpecunia Nordic Aktiebolag. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod