Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättad informationsfolder riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsfoldern och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande informationsfolder har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Xavitech AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Xavitech AB

Erbjudande

Emittent: Xavitech AB
Teckningspris: 1,30 SEK
Teckningsperiod: 15 oktober - 29 oktober 2020
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Styrelsen för Xavitech AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, beslutat om företrädesemission om högst 22 019 966 aktier av serie B. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för förvärv samt att återbetala Xavitechs förvärvsslån som för närvarande uppgår till cirka 13,7 MSEK. Emissionskursen är fastställd till 1,30 per aktie, motsvarande en överkurs om 4,84 % mot stängningskursen på Nordic SME marknadsplatsen fredagen den 21 augusti 2020.

BAKGRUND OCH MOTIV

 

Xavitech genomför företrädesemissionen för att återbetala det lån som Xavitech upptog i samband med förvärvet av 49 procent av aktierna i Frontwalker Group AB i december 2019. Efter ett antal amorteringar under 2019 och 2020 uppgår förvärvsskulden för närvarande till cirka 13,7 MSEK. Lånet löper med en årlig ränta om 6 procent. En framgångsrik företrädesemission innebär sänkta räntekostnader för Xavitech. Företrädesemissionen syftar därmed till att säkerställa ytterligare förvärv och en fortsatt hög årlig utdelningskapacitet för Xavitech, vilket är till fördel för Xavitechs aktieägare.

 

 

OM BOLAGET

 

Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB.

Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter.

Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.

 

 

Prospekt

Särskild anmälan

Teckning utan företräde

Likvidgranskning – Fysisk person

Likvidgranskning – Juridisk person

Kostnadseffekt

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Xavitech AB


Aktie: Xavitech AB
Anmälningsperiod: 15 oktober - 29 oktober 2020
Teckningskurs: 1,30 SEK


Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod