Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Type1 Water AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Type1 Water AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Type1 Water AB (publ)
Teckningspris: 16 SEK
Teckningsperiod: 19 april - 4 maj 2021


Teckna

OBS! DET GÅR EJ ATT TECKNA AKTIER I ETT INVESTERINGSSPARKONTO (ISK) ELLER KAPITALFÖRSÄKRING (KF)

Bakgrund och motiv

Den 11:e januari 2021 beslutade styrelsen för Type1Water AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 7:e januari 2021, att öka Bolagets aktiekapital med högst 74 865 kronor fördelat på högst 1 531 250 B-aktier.

 

Type1water (Type1) är en avknoppning från Xzero AB (publ) och utgör en spännande investering i ett bolag med världsunika produkter inom nanoteknik och bioteknik.

 

Bakgrunden är att Xzero har utvecklat en ny teknik för tillverkning av ultrarent vatten som inom kort kommer att lanseras till tillverkare av nanochips. Tillverkare av nanochips har de högsta kraven på renhet i sitt processvatten och Xzero samarbetar med flera av de främsta företagen och instituten i branschen.

 

Utvecklingsarbetet har bedrivits på Xzeros labb i Bromma utanför Stockholm och på en demonstra-tionsanläggning som är installerad på Sjöstadsver-ket i Nacka i samarbete med Svenska Miljöinstitu-tet (IVL) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).Under ett antal år har Xzero, baserat på sina tes-ter och erfarenheter, arbetat med att utveckla en kommersiell produkt och har ett antal betydande kunder som nu väntar på leverans av den färdiga produkten.

 

Type1 har redan finansierat utvecklingen av prototyper av Nanocap. Dessa kommer att skickas för utvärdering inom ramen för Bolagets exklusiva samarbeten i branschen. Type1 räknar med att kostnaden för att nå ett läge där nuvarande samarbetspartners blir kunder samt att utveckla Biocap för life-science industrin kommer att kräva ca 50 MSEK, vilken planeras att finansieras genom emissionslikviden i kombination med finansiering från EU.

 

Teckna aktier via bank-ID. Obs! Om du dock önskar skicka in Anmälningssedeln per post finns två alternativ:

  1. Fyll i, underteckna och posta i ett kuvert till Mangold Fondkommission AB – adressen framgår på anmälningssedeln.
  2. Eller, skriv ut anmälningssedeln dubbelsidigt, fyll i, underteckna, vik ihop denna med dina uppgifter inåt, sätt en tejp bit runt ena hörnet och posta.

Bilagor

Memorandum

Anmälningssedel (utan porto)

Anmälningssedel (med porto)

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Kostnadseffekt

Anmälan av erbjudande i
Type1 Water AB (publ)


Aktie: Type1 Water AB (publ)
Anmälningsperiod: 19 april - 4 maj 2021
Teckningskurs: 16 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Type1 Water AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod