Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättad informationsfolder riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsfoldern och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande informationsfolder har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i TopRight Nordic AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i TopRight Nordic AB

Erbjudande

Emittent: TopRight Nordic AB
Teckningspris: 2,50 SEK
Teckningsperiod: 7 maj - 21 maj 2019
Erbjudandets storlekcirka 3,05 MSEK
Maximalt antal aktier i Erbjudandet1 220 391 AK
VillkorDet krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie
Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet3 maj 2019
Handel i teckningsrätter7 maj - 17 maj
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

BAKGRUND OCH MOTIV

En extra bolagsstämma i TopRight Nordic (”Bolaget”) har den 15 april 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 

Stämman beslutade om emissioner i enlighet med styrelsens förslag. Bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier av högst 5 255 391 aktier. Att tecknas genom kvittning och eller kontant vederlag. Av beslutet skall 4 035 000 aktier riktas till en begränsad skara aktietecknare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt 1 220 391 aktier riktas till befintliga aktieägare. Det innebär 1 ny aktie per 10 gamla till befintliga aktieägare. Teckningstiden för den riktade emissionen inleds den 15 april och avslutas den 19 april. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen den 3 maj 2018 är registrerade som aktieägare i bolaget. Teckningstiden för företrädesemisson är 7 maj till 21 maj.

 

TopRight Nordic är ett publikt aktiebolag verksamma inom modern ljusteknik och digitalt glas. Verksamheten ger upphov till förbättrad säkerhet på vägar, nya sätt för varumärken att synas och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster.

VILLKOR

Teckningskurs: 2.50 SEK per aktie

Teckningsperiod: 7 maj 2019 – 21 maj 2019

 

BIFOGADE FILER

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Memorandum

Villkor och anvisningar

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
TopRight Nordic AB


Aktie: TopRight Nordic AB
Anmälningsperiod: 7 maj - 21 maj 2019
Teckningskurs: 2,50 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i TopRight Nordic AB. Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälanAnmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod