Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudandet om att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i SSM Holding AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SSM Holding AB (publ)

Erbjudande

Emittent: SSM Holding AB (publ)
Teckningspris: 8,0 SEK
Teckningsperiod: 23 mars - 6 april 2020
Villkor:1:2
Teckningskurs:8,0
Handel med teckningsrätter: 23 mars - 2 april 2020
Handel med BTA:23 mars 2020 fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats på Bolagsverket
Emissionslikvid:Cirka 157 MSEK
Utspädning:33,3 procent
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

SSM Holding AB (publ) i KORTHET

 

SSM Holding är verksamma inom fastighetsutveckling. Bolaget förvärvar, utvecklar, vidaresäljer och konstruerar bostäder främst inriktade mot större projekt runtom Stockholmsområdet. Störst affärsområde innehas inom utvecklingen av mindre bostadshushåll runtom expansiva bostadsområden. Bolaget grundades under 1993 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

 

Bakgrund och motiv

Företrädesemissionen syftar till att tillföra SSM kapital för att möjliggöra större flexibilitet i Bolagets hyresrättsrättsaffär, fler produktionsstarter i närtid samt skapa bästa möjliga förutsättningar till en långsiktig stabil finansiering.

ERBJUDANDET I KORTHET

 

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:2). Investerare har även möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

 

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 mars 2020. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 17 mars 2020 och exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 18 mars 2020.

 

Teckningskursen har fastställts till 8,0 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra SSM högst cirka 157 010 168 SEK före emissionskostnader, genom utgivande av högst 19 626 271 nya aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet om högst 19 626 271 SEK.

 

 

DOKUMENT

 

Prospekt

 

Särskild anmälan

Teckning utan företräde

Subscription Form for subscription of shares with subscription rights

Subscriptions without subscription rights

 

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
SSM Holding AB (publ)


Aktie: SSM Holding AB (publ)
Anmälningsperiod: 23 mars - 6 april 2020
Teckningskurs: 8,0 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i SSM Holding AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod