Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Erbjudande

Emittent: RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)
Teckningspris: 1,25 SEK
Teckningsperiod: 11 november - 25 november 2019
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Om Bolaget

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Verksamheten bedrivs utifrån målbilden att erbjuda en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Koncernen har cirka 250 butiker och e-handelsplatser i tio länder. Bolaget är sedan 2010 noterat på Nasdaq Stockholm.

 

Vision
RNBs vision är att erbjuda kunderna den ultimata shoppingupplevelsen.

 

Verksamhet
RNBs verksamhet innefattar butikskoncepten Brothers, Polarn O. Pyret, e-handelskonceptet Man of a kind och även inom verksamhetsområdet Departments & Stores ett flertal avdelningar på Nordiska Kompanietes två varuhus i Stockholm och Göteborg.

 

Affärsmodell
Bolagets affärsmodell utgår från uttalade kärnvärden som definierar verksamhetens kultur och utformar den övergripande koncernstrategin. Strategin konkretiseras sedan i affärsplanerna för respektive dotterbolag med målbild att förverkliga visionen av att erbjuda kunderna den ultimata shoppingupplevelsen.

 

Varför investera?

Klädbranschen har medfört ett tydligt skifte till ökad e-handelskonsumtion. RNB har anpassat sig väl till e-handelsutvecklingen och har till följd av sin starka position på den föränderliga klädmarknaden potential till fortsatt tillväxt inom e-handeln. RNB utgör även en marknadsledare i hållbarhet inom klädbranschen med fortsatt stora ambitioner framgent.

 

  • Välpositionerat modebolag med starka varumärken och tydliga koncept på en högt föränderlig marknad.
  • En investering i RNB är en investering i ett i sin bransch marknadsledande bolag ur hållbarhetsperspektivet.
  • Potential för fortsatt stark försäljningtillväxt via e-handeln inom alla verksamhetsområden.
  • Det koncernövergripande omstruktureringsarbetet snart redo att bära frukt.
  • Ombyggnationer på NKs två varuhus är i sitt slutskede vilket bör medföra ett uppsving i antalet besökare.
  • Polarn O. Pyret genomgår en stark trend av ökad e-handelskonsumtion med stor internationell potential framöver.
  • Brothers är i mitten av ett innevarande ompositioneringsarbete som beräknas visa resultat under 2020.

Viktig information

Teckningspris: 1,25 SEK per aktie

 

Emissionsbelopp: 84,8 MSEK

 

Avstämningsdag: 6 november 2019

 

Teckningsperiod: 11 november 2019 – 25 november 2019

 

Handel med teckningsrätter: 11 november 2019 – 21 november 2019

 

Villkor: För varje en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie i RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) erhålls två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i RNB.

 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Erbjudandet är 100 procent av emissionsbeloppet.
Teckningsförbindelser uppgår till cirka 45 procent och emissionsgarantier till cirka 55 procent.
Bolagets största aktieägare KfS, som innehar cirka 33,2 procent, respektive Novobis, som innehar cirka 11,8 procent av det totala antalet aktier och röster i RNB, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av erbjudandet, sammantaget cirka 38,1 MSEK.

Bilagor

 

Prospekt                                                  Teaser

 

Tilläggsprospekt

 

Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter (ifyllbar)

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter (ifyllbar)

 

Investerarpresentation 13 november 2019

 

Likviditetsgranskningsblankett fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett juridisk person

 

Kostnadseffekt

Video

VD INTERVJU

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)


Aktie: RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)
Anmälningsperiod: 11 november - 25 november 2019
Teckningskurs: 1,25 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

VD Magnus Håkansson

”Vi tror på tillväxt i e-handeln men också på handel i fysiska butiker. Vårt koncept bygger på att integrera den digitala handeln med den fysiska handeln.”

Välj BankID signeringsmetod