Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Ridercam AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Ridercam AB

Erbjudande

Emittent: Ridercam AB
Teckningspris: 5,75 SEK
Teckningsperiod: 12 februari - 20 mars 2019
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

BAKGRUND OCH MOTIV

Ridercam AB ska som ägare till driftsbolaget Ridercam System Ltd, med dotterbolaget Ridercam System UGs, agera långsiktigt och verka för att dessa båda operativa enheter ges finansiella förutsättningar att leverera produkter och tjänster till kunder inom utvalda nischer, världen över. Denna strategi kräver bland annat ett synliggörande av bolagets värde varför styrelsen för Ridercam AB nu tagit beslut att bredda ägandet och notera Bolagets aktier på lämplig handelsplats.

 

Styrelsen för Ridercam AB ser även anslutningen av Bolagets aktie till lämplig marknadsplats som ett viktigt steg för att förverkliga Bolagets affärsplan och uppsatta mål. Noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och öka uppmärksamheten på Bolagets verksamhet från kunder, kapitalmarknaden, media och allmänheten. En marknadslistning av Bolaget ökar även synligheten, underlättar förvärv och erbjuder nya och befintliga ägare handelsmöjligheter. Att vara listad bedöms även öka intresset och förtroendet för Bolagets aktie från såväl allmänheten som institutionella placerare.

 

Bolaget kommer i första hand att agera för att Ridercam Systems Ltd ska generera stabila och bra kassaflöden som kan ge långsiktigt god avkastning till Bolagets aktieägare i form av värdetillväxt på aktiekursen.

 

Uppdatering 190311: Pressmeddelande Ridercam återkallar ansökan till Nasdaq i avvaktan på ny styrelseledamot 

 

Teckningskurs: 5,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid: 12 februari 2019 – 20 mars 2019

Erbjudandets storlek: 23 MSEK

Maximalt antal aktier i Erbjudandet: 4 000 000 stycken

 

Memorandum

Teaser

Teckningsedel

Subscription form

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person 

Liquidity examination form – private individual

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Ridercam AB


Aktie: Ridercam AB
Anmälningsperiod: 12 februari - 20 mars 2019
Teckningskurs: 5,75 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Ridercam AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod