Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Prime Living AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Prime Living

Erbjudande

Emittent: Prime Living AB (publ)
Teckningspris: 1,00 SEK
Teckningsperiod: 2 juli - 24 juli 2019
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

BAKGRUND OCH MOTIV

Prime Living utvecklar student- och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar, långsiktigt, samtliga lägenheter som produceras där bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Bolaget 1 038 lägenheter på fyra orter i Sverige.

 

Styrelsen i Prime Living AB har med efterföljande godkännande av bolagsstämman den 19 juni 2019 beslutat om en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.  Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 24 MSEK. Inför företrädesemissionen har man erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 50% av erbjudandet.

 

Bolaget genomför emissionen för att, tillsammans med en försäljning av bolagets projekt Sandyford, ge
en tillräcklig likviditet för att förhandla fram en uppgörelse med samtliga intressenter om Bolagets framtid med målsättning att färdigställa och realisera Projekt Ferdinand i Spånga.

 

Bolaget har valt att förlänga teckningsperioden till 24 juli för att ge fler investerare möjlighet att teckna aktier i erbjudandet.

 

 

 

BIFOGADE FILER

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Teaser

Villkor och anvisningar

Likvidgranskningsblankett – fysisk person

Likvidgranskningsblankett – juridisk person

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Prime Living AB (publ)


Aktie: Prime Living AB (publ)
Anmälningsperiod: 2 juli - 24 juli 2019
Teckningskurs: 1,00 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Prime Living AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod