Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Pharmacolog i Uppsala AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Pharmacolog i Uppsala AB (publ)
Teckningspris: 8,50 SEK
Teckningsperiod: 21 maj - 5 juni 2019
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Om bolaget

Pharmacolog i Uppsala är verksamt inom medicinsk teknik och utvecklar system och lösningar som syftar till att optimera och säkerställa en korrekt och effektiv behandling med intravenösa läkemedel. Under 2016 startade Bolagets försäljning av deras första produkt, DrugLog®, som är ett system för verifiering av intravenösa mediciner. Under 2019 utvecklar Pharmacolog två nya produkter, PrepLog™ samt WasteLog™ som båda bygger på DrugLog®-tekniken. Vidare genomgår Pharmacologs produkt ReVal™ kliniska tester på Astrid Lindgrens barnsjukhus (Karolinska Institutet).

 

Bolagets huvudsakliga marknader är Sydeuropa, Norden samt Nordamerika som efter försäljningen av det första DrugLog®-systemet till NewYork-Presbyterian Hospital tagit fart.

 

Bolaget driver vidare ett antal forskningssamarbeten tillsammans med bland annat Akademiska sjukhuset samt Uppsala Universitet. Målsättningen är utvecklingen av ett system för kontroll av antibiotikakoncentrationen i blod.

 

En viktig omvärldsfaktor som driver försäljningen av Pharmacologs produkter är det ökade kravet på en säkrare sjukvård. Pharmacolog initierade samt intensifierade sina satsningar mot Drug Diversion i USA under 2018. Bolaget estimerar marknaden till cirka 1 miljard SEK. Drug Diversion är ett stort och omtalat problem globalt men frågan drivs främst i USA. Drug Diversion handlar om hur kontrollerade ämnen som narkotika och andra receptbelagda läkemedel som innehas lagenligt hamnar i olaga kanaler där de säljs eller används för missbruk

Bakgrund & Motiv

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering enligt upprättat informationsmemorandum för att framförallt accelerera det kommersiella arbetet i USA. Vidare kommer fokus att läggas på att förfina och förbättra mjukvaran i de tre lanserade produkterna WasteLog™, PrepLog™ och DrugLog®. Arbetet med att etablera strategiska partnersamarbete fortgår enligt plan men kommer under året att fokuseras kring aktörer med sin huvudsakliga verksamhet i USA med fokus på Drug Diversion.

Produkter

DrugLog®

DrugLog® är Pharmacologs första egenutvecklade och patenterade produkt som genom ljusabsorptionsspektroskopi snabbt verifierar koncentration och identitet i intravenösa läkemedel. Utifrån DrugLog-teknologin utvecklar Pharmacolog produkterna PrepLog™ samt WasteLog™ med en uppdaterad mjukvara för att bättre betjäna områdena beredning och Drug Diversion.

ReVal™

ReVal™ ämnar till att underlätta iordningställandet av medicinering inom pediatrisk vård. Systemet har utvecklats tillsammans med Astrid Lindgrens barnsjukhus med bidrag från Vinnova.

Investerarträffar

Mangold Insights Investerardag kommer att hållas på Scandic Anglais, Stockholm den 3e juni. Där du får möjlighetten att träffa Pharmacologs VD Mats Högberg och ställa frågor som presenterar klockan 15:40 och 16:00.

Anmälan görs via investerardag@mangold.se eller via mangold.se/investerardag.

 

Bilagor

Informationsmemorandum

Teaser

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Likviditetsgranskningsblankett fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett juridisk person

Kostnadseffekt

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Pharmacolog i Uppsala AB (publ)


Aktie: Pharmacolog i Uppsala AB (publ)
Anmälningsperiod: 21 maj - 5 juni 2019
Teckningskurs: 8,50 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Pharmacolog i Uppsala AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod