Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Oscar Properties Holding AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oscar Properties Holding AB

Erbjudande

Emittent: Oscar Properties Holding AB
Teckningspris: 1,49 kronor
Teckningsperiod: 18 november - 12 december 2019
Avstämningsdag15 november 2019
Emissionslikvid249 miljoner kronor (varav cirka 20 miljoner kronor genom kvittning)
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Villkor gällande fullföljandet av företrädesemissionen

I syfte att inte försämra situationen för deltagare i Utbyteserbjudandet för det fall Bolaget inte kan genomföra Företrädesemissionen, så är Utbyteserbjudandet villkorat av (i) att preferensaktier motsvarande minst 70 procent av samtliga utestående preferensaktier i Bolaget anmäls för försäljning till Bolaget och att innehavarna av dessa preferensaktier tecknar sig för stamaktier i Utbyteserbjudandet, och (ii) att preferensaktier av serie B motsvarande minst 70 procent av samtliga utestående preferensaktier av serie B i Bolaget anmäls för försäljning till Bolaget och att innehavarna av dessa preferensaktier av serie B tecknar sig för stamaktier i Utbyteserbjudandet.

 

För det fall villkoren för Företrädesemissionen inte uppfylls eller efterges av Bolagets styrelse kommer beslutet om Företrädesemissionen att förfalla vilket för Företrädesemissionen innebär att inkomna anmälningar om teckning av stamaktier (samt samtliga teckningsrätter) makuleras). Pressmeddelande om detta kommer i sådant fall att offentliggöras av Bolaget.

Kort om bolaget

Oscar Properties förvärvar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen för närvarande inom Stockholmsområdet. Bolagets vision är att vara en långsiktig aktör på marknaden, samt bidra med kunskap inom omvandlingsprojekt och nyproduktion av bostäder. Förutom privata bostadsrätter utför bolaget omvandling av industri-, kontors- och skolbyggnader. Oscar Properties etablerades 2004 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bakgrund

Oscar Properties balansräkning byggdes upp under en period när Bolaget hade cirka 1 000 lägenheter i pågående produktion. Bolagets förutsättningar har dock ändrats drastiskt sedan dess. Givet utmaningarna med att sälja nyproducerade lägenheter på ritning och kreditgivarnas mer restriktiva syn på fastighetsmarknaden behöver Oscar Properties vidta finansiella och operationella åtgärder för att anpassa balansräkningen och verksamheten därefter. Ett antal av dessa åtgärder är redan vidtagna. Bolaget har bland annat anpassat projektportföljen, lanserat ett kostnadsbesparingsprogram, avvecklat den interna byggentreprenadverksamheten och förlängt obligationslånet. Därtill har Bolagets VD, Oscar Engelbert, åtagit sig att arbeta utan lön eller rörlig ersättning under hela 2020. Bolaget befinner sig dock fortsatt i ett finansiellt utsatt läge varför ytterligare åtgärder erfordras.

Företrädesemissionen är villkorad av att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte i Utbyteserbjudandet. Styrelsen kan dock besluta att genomföra Företrädesemissionen även vid en lägre anslutningsgrad i Utbyteserbjudandet.

Villkor

Den som på avstämningsdagen den 15 november 2019 är införd som stamaktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Oscar Properties räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya stamaktier i förhållande till det antal stamaktier innehavaren äger på avstämningsdagen. Den som på avstämningsdagen den 15 november 2019 är införd i aktieboken som stamaktieägare i Bolaget erhåller fem (5) teckningsrätter för varje innehavd stamaktie i Bolaget. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna stamaktier, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) stamaktie.

Teckningskursen är fastställd till 1,49 kronor per ny stamaktie

Avstämningsdag: 15 november 2019

Teckningsperiod: 18 november 2019 – 6 december 2019

Teckningskurs: 1,49 kronor per aktie (courtage utgår ej)

Handel med teckningsrätter: 27 november – 4 december 2019

Dokument

Prospekt

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Likviditetsgranskningsblankett fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett juridisk person

Kostnadseffekt

Villkor & anvisningar

Infoblad – direktregistrerade aktieägare

Infoblad – förvaltarregistrerade aktieägare

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Oscar Properties Holding AB


Aktie: Oscar Properties Holding AB
Anmälningsperiod: 18 november - 12 december 2019
Teckningskurs: 1,49 kronor


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Oscar Properties Holding AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod