Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i LightAir AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i LightAir AB (publ)

Erbjudande

Emittent: LightAir AB (publ)
Teckningspris: 2,00 SEK per aktie
Teckningsperiod: 30 juni - 21 juli 2020
Emissionsvolym16,2 MSEK
Antal aktier i Erbjudandet8 104 423 stycken
Avstämningsdag26 juni 2020
Handel med teckningsrätter30 juni 2020 – 17 juli 2020
Handel med BTA30 juni 2020 till dess att Företrädesemissionen registrerat hos Bolagsverket
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Bakgrund och motiv

LightAir är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserat på en patenterad teknologi för luftrening, IonFlow. Via licens förfogar Bolaget över ytterligare en patenterad teknologi, CellFlow. Båda teknologierna är annorlunda med unik koncentration på de mest hälsovådliga partiklarna i inomhusluft, levande som döda, vilket inbegriper mikrober som virus, bakterier, fragment av mögelsporer och allergener. Produkter, utvecklade på basis av CellFlow och IonFlow, är konkurrenskraftiga luftrenare med effektiv avskiljning av partiklar och kapacitet att oskadliggöra mikrober såväl i luften som på ytor. De är tysta med låga driftskostnader och utmanar konventionella luftrenare, på alla punkter, med mekaniska filter som idag dominerar marknaden. LightAirs två produktfamiljer för luftrening skapar stora möjligheter för förbättrad luftmiljö i hem, skolor och arbetsplatser. Dessutom startade Bolaget 2019 verksamhet inom ett nytt affärsområde med lanseringen av AgroPro virushämmare för djurhållning. Under 2017 noterades Bolaget på Nordic SME genom ett omvänt förvärv av Ascenditur AB (tidigare Biolight AB).

 

LightAir har tidigare publicerat information angående förvärvet av det tidigare intressebolaget, LightAir CellFlow East AB. Det väsentliga värdet är att kunna tillföra hela omsättningen och resultatet från det tidigare intressebolagets verksamhet till koncernens verksamhet och bokföring i årsredovisningar och delårsrapporter. Om tidigare status som intressebolag hade fortsatt skulle enbart en begränsad andel, 51 procent av resultatet på sista raden, tillföras koncernens redovisning. Betydelsen av detta bedöms öka i samma takt som försäljningstillväxten av CellFlow-produkter. Marknaden för luftrenare utgörs för närvarande till mer än 80 procent av produkter baserade på konventionell fläkt-filter-teknik med mekaniskt HEPA-filter eller liknande. CellFlow-teknologin är en annorlunda och mycket stark konkurrent inom detta dominerande marknadssegment med konkreta fördelar på alla väsentliga punkter. Potentialen bör jämföras med LightAirs tidigare försäljning av IonFlow-produkter inom ett relativt begränsat segment av den totala marknaden.

 

Inom affärsområdet Agriculture lanserades under 2019 en virushämmande luftrenare för djurhållning, AgroPro. AgroPro bygger på Bolagets IonFlow-teknologi som av Karolinska Institutet bevisats reducera viss luftburen virussmitta med mer än 97 procent. Inom affärsområdet Agriculture riktar LightAir in sig på hästhållning och övrig djuruppfödning såsom kyckling och köttdjur och utrustningen är särskilt utvecklad och certifierad för att installeras i den miljön. Bara i Norden finns det cirka 500 000 hästar och motsvarande siffra i USA är över 10 000 000. Sjukdomar i lungor och luftvägar på grund av virusinfektioner, astma och bakteriella infektioner utgör ett stort och mycket kostsamt problem.

 

LightAir lanserade under 2019 det unika erbjudandet Health+, renare luft via prenumeration för den kommersiella sektorn och då med fokus på kontor, skolor och andra arbetsplatser. Genom Health+ tillhandahåller LightAir en kostnadseffektiv lösning för reduktion av smittspridning och levererar samtidigt ren luft i praktiken fri från bland annat pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. Health+ uppskattas av Bolaget medverka till en reducerad sjukfrånvaro på arbetsplatser med upp till 20 procent. LightAir har tillsammans med sina samarbetspartner fått ett positivt mottagande av konceptet. Antalet prenumerationer ökar stadigt och konceptet kommer utvecklas vidare även utanför Europa.

 

I syfte att säkerställa finansiering för att intensifiera teknologi- och produktutveckling samt stärka både försäljnings- och leveranskapaciteten avser styrelsen för LightAir att genomföra en företrädesemission. Vidare vill Bolaget stärka sin finansiella ställning för att möjliggöra potentiella förvärv av bolag, rörelse, licenser eller patent.

 

Vid en fulltecknad emission tillförs Bolagets cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK, varav cirka 0,5 MSEK utgörs av ersättning till garanter. LightAir avser att använda merparten av emissionslikviden enligt nedan:

 

  • Återbetalning av lån inkl. ränta från större aktieägare – ca 50 %
  • Produktutveckling – ca 20 %
  • Intensifiering av marknads- och försäljningsaktiviteter samt finansiering av ökad produktion – ca 15 %
  • Betalning för förvärv av utökade licenser och rättigheter avseende territorier och produktkategorier – ca 15 %

 

Kvittning av lån och skulder

LightAir har lån från två aktieägarna Göran Wikström och Alted AB som kontrollerar 18,75 procent respektive 7,85 procent, totalt 26,6 procent av det totala antalet röster och aktier i Bolaget, på totalt 7,6 MSEK sedan hösten 2019. Krediten löper med fem procents årlig ränta och avsikten är att reglera delar av krediten i Företrädesemissionen inklusive upplupen ränta.

 

Eurus International AB har en fordran på LightAir på 2 MSEK efter extra bolagsstämmans beslut den 30 december 2019 om förvärv av utökade licenser och rättigheter avseende territorier och produktkategorier. Köpeskillingen skulle ursprungligen betalas genom månatliga betalningar på 80 000 SEK under 25 månader från tillträdesdagen, men efter en ny överenskommelse med Eurus International AB ska hela skulden på 2 MSEK kvittas i Företrädesemissionen.

 

ISIN-kod aktien: SE0008963888

ISIN-kod BTA: SE0014555777

ISIN-kod TR: SE0014555769

 

Memorandum

Anmälningssedel – Teckning med företräde

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Kostnadseffekt

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
LightAir AB (publ)


Aktie: LightAir AB (publ)
Anmälningsperiod: 30 juni - 21 juli 2020
Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i LightAir AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod