Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva units enligt upprättat prospekt/investeringsmemorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt/investeringsmemorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet/investeringsmemorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt/investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Kollect on Demand Holding AB (publ)
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kollect on Demand Holding AB (publ)

Erbjudande

Emittent: Kollect on Demand Holding AB (publ)
Teckningspris: 14,0 SEK
Teckningsperiod: 25 november - 10 december 2019
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Om bolaget

Kollect är ett teknikföretag som erbjuder lösningar inom avfallshantering. Bolagets lösningar är uppdelade i två separata – men närbesläktade – verksamhetsområden: avfallsinsamling och avfallsavlämning. Kollect grundades i december 2015 och är ett prisbelönat teknikföretag som utvecklar och arbetar med hållbara avfallshanteringstjänster. Genom Kollects online-plattform för man samman leverantörer med kunder som har behov av olika tjänster rörande återvinnings- och avfallshanteringstjänster. Kollect skapar således värde för både kunderna och leverantörerna.

 

Inom avfallsinsamling faciliterar Bolaget tjänster genom sin nätbaserade plattform. Tjänsterna inkluderar insamling av hushållsavfall, insamling av kommersiellt avfall, containeruthyrning och bortforslande av grovsopor såsom möbler, madrasser och andra stora föremål.

 

Inom avfallsavlämning tillhandahåller Bolaget stora, smarta avfallskomprimatorer, så kallade BIGbins, som finns installerade på lämpliga områden på Irland. BIGbin möjliggör återvinning av återvinningsbart, organiskt och alldagligt hushållsavfall och utgör ett alternativ för konsumenter som vill undgå att ingå avtal med lång löptid för avfallsinsamling.

 

Kollects affärsidé är ”att skapa enkla sätt att samla in allt avfall och återvinna det globalt”. När en kund har ett behov av att hantera sitt avfall så hittar de Kollect enkelt på nätet genom en sökning, de får en offert för jobbet och erbjuds en enkel möjlighet att boka samt betala på nätet. Avfallshanteringen utförs av lokala, licensierade och utvalda samarbetspartners med fokus på återvinning och hållbarhet.

Kollect founders

Robbie Skuse (CIO), John O’Connor (VD), John Hegarty (COO).

Affärsmodell

Alla tjänster som tillhandahålls inom avfallsinsamlingssegmentet är tillgänglig via Plattformen, som i huvudsak är en nätbaserad bokningsmotor för avfallsinsamlingstjänster. Bolaget kopplar samman konsumenter som efterfrågar avfallstjänster med avfallsentreprenörer som levererar tjänster för insamling av avfall för hushåll och företag, uthyrning av avfallscontainer och bortforsling av grovsopor.

 

Kollect identifierar och samarbetar med licensierade avfallsentreprenörer som genom bolagets plattform förser användare med tjänster för avfallshantering. När Kollect inleder ett samarbete med en avfallsentreprenör adderas den nya partnerns rutt till Plattformen vilket gör att Kollect vet var alla partners är lokaliserade. När en kund gör en order via plattformen skickas uppdraget till nätverket och accepteras av den avfallsentreprenör som befinner sig närmast och är bäst lämpad för att genomföra uppdraget. Plattformen kopplar samman kunden med den avfallsentreprenör som utför uppdraget. Kollect följer upp och övervakar processen medan kunde hålls uppdaterad. Plattformen erbjuder tillgänglighet dygnet runt och ”on-demand” tjänster. Bolagets intäktsmodell är provisionsbaserad.

 

Kollect har skapat en konkurrensfördel genom att vara först på marknaden med sin affärsmodell för avfallsinsamlingstjänster. Medan andra sektorer utvecklas genom snabb med digitala lösningar, har avfallsindustrin allt jämt legat efter. Alla Kollects traditionella konkurrenter investerar i fysisk infrastruktur men få investerar i digital teknologi som skapar lösningar för att möta kundens önskemål. För närvarande sker cirka 15 procent av alla konsumentköp på nätet medan endast 0,5 procent av de aktiviteter som är relaterade till avfall sker online.

 

Hittills har Kollect möjliggjort över 300 000 avfallsinsamlingar från deras kunder. Kollect bygger ett internationellt erkänt och pålitligt varumärke inom branschen så när människor har avfall som behöver samlas in och återvinnas tänker de på ”Kollect” på samma sätt som konsumenten tänker på ”Spotify” eller ”Delivery Hero” i deras respektive segment.

 

Kollect har ökat sina bruttointäkter från 2,4 miljoner SEK (255 kEUR) 2016 till 23,4 miljoner SEK (2,3 miljoner EUR) 2018, en total årlig tillväxttakt om cirka 200 procent. Under den här perioden har endast en mindre kapitalfinansiering på 1,6 miljoner SEK (150 kEUR) skett. Bolaget har även beviljats bidrag från Sustainable Nation Ireland, för deras hållbarhetsarbete.

Marknad

Kollect verkar inom industrin för avfallsinsamlig av icke-farligt fast avfall på Irland och i Storbritannien, vilket inbegriper insamling av icke-farligt fast avfall från hushåll och företag.

 

Avfallsindustrin består generellt av fyra områden:
• Kommunalt fast avfall (sopor eller hushållsavfall);
• Kommersiellt avfall för företag så som caféer/restauranger;
• Industriavfall/containeruthyrning; och
• bortforsling av grovsopor såsom möbler, madrasser och andra stora föremål

 

Den irländska marknaden beräknades vara värd cirka 1,4 miljarder EUR år 2018 och har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 3,9 procent under de senaste åren. På Irland är avfallsinsamlingen privatiserad. Privata bolag hämtar avfallet och hushållen betalar avfallsbolagen direkt. Den brittiska marknaden beräknades vara värd cirka 8,93 miljarder EUR år 2018 och är dominerad av mindre aktörer. I Storbritannien har 80 procent av företagen inom bortforsling av avfall tio eller färre anställda, det är alltså små lokala företag som har ansvar för containrar och grovsopor inom industrin. Marknaden och bolag som erbjuder uthyrning av containrar och bortforsling av grovsopor på Irland och i Storbritannien påminner till stor del om varandra.

 

Uthyrningsmarknaden för containrar består av medelstora företag, utan någon marknadsledare, och de konkurrerar genom sin lokala kunskap eller prissättning. Dessutom med begränsad närvaro på nätet med uthyrningstjänster. Bokningarna görs vanligtvis av kunder via telefon och organiseras offline av leverantören. De som tillhandahåller bortforsling av grovsopor består på bägge marknaderna vanligtvis av enstaka entreprenörer som äger sitt eget fordon och utför tjänster lokalt. Den kommersiella avfallsinsamlingen är värd över 2 miljarder och är även den privatiserad. För närvarande finns det en handfull etablerade företag inom denna kategori, med ett varierat utbud av tjänster som rönt större eller mindre framgång. För avfallsinsamling på beställning är leveransen av tjänster ofta begränsad med fokus på en viss inriktning.

Kapitalanvändning

Nettolikviden om cirka 24,6 MSEK kommer att användas för att finansiera följande verksamheter, som anges i prioritetsordning:

  • Cirka 15 procent avses användas till återbetalning av kortfristigt lån.
  • Cirka 60 procent avses användas till försäljning och marknadsföring, däribland inträde på marknaden i upp till sju nya städer.
  • Cirka 15 procent avses användas för investeringar i teknik- och produktutveckling.
  • Cirka 10 procent är tänkt att användas för allmänna ändamål och administration.

Investerarträffar

Stockholm

Datum: 3 december 2019

Tid: kl. 12.00

Plats: Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29, 111 45 Stockholm

Anmälan: kollect@mangold.se

Malmö

Datum: 4 december 2019

Tid: kl. 12.00

Plats: Mangold Fondkommission AB, Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Anmälan: anmalan@mangold.se

Bilagor

Prospekt

 

Teaser – (SWE)

Teaser – (ENG)

 

Anmälningssedel

Anmälningssedel – (ifyllbar)

Subscription form

Subscription form – (fillable)

 

 

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Kollect on Demand Holding AB (publ) – Fullständig Finansiell rapport

Kollect on Demand (Ireland) Ltd. Delårsrapport Q3 2019

Kollect on Demand (Ireland) Ltd. – Årsredovisningar 2016-2018 (SWE)

Kollect on Demand (Ireland) Ltd. – Financial Statements 2016-2018 (ENG)

 

 

Kostnadseffekt

Video

VD John O'Conner presenterar bolaget

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Kollect on Demand Holding AB (publ)


Aktie: Kollect on Demand Holding AB (publ)
Anmälningsperiod: 25 november - 10 december 2019
Teckningskurs: 14,0 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Kollect on Demand Holding AB (publ). Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har anmält teckning om @antal_aktier stycken aktier.
Eventuell tilldelning och betalning meddelas genom utskick av avräkningsnota.
<< Tillbaka

Investerarträffar

Stockholm

Datum: 3 december 2019

Tid: kl. 12.00

Plats: Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29, 111 45 Stockholm

 

Malmö

Datum: 4 december 2019

Tid: kl. 12.00

Plats: Mangold Fondkommission AB, Hamngatan 4, 211 22 Malmö

 

Anmälan: kollect@mangold.se

Välj BankID signeringsmetod