Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i IsoTimber Holding AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i IsoTimber Holding AB (publ)

Erbjudande

Emittent: IsoTimber Holding AB
Teckningspris: 72 SEK
Teckningsperiod: 9 juni - 30 juni 2021


Teckna


BAKGRUND OCH MOTIV

IsoTimbers styrelse bjuder in till att teckna sig i en företrädesemission den 9 – 30 juni 2021, där emissionen omfattar cirka 23,8 MSEK. Med en påbörjad tillväxt i ryggen är syftet med kapitalanskaffningen att tillvarata det optimala marknadsläge som råder inom byggbranschen, med ett mycket starkt intresse att bygga hållbart med trä. IsoTimbers omsättning ökade med 61 % förra året och orderläget för 2021 uppgår redan till nära 2020 års omsättning. Styrelsen vill forcera tillväxten genom att satsa på en ökad säljvolym för att bryta igenom ordentligt.

 

IsoTimber tillverkar husstommar av trä med en unik konstruktion. Väggarna är både bärande och isolerande. Ingen extra isolering eller plastfolie behövs och den är diffusionsöppen, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Den mest sålda väggen består till 99 % av trä, en fossilfri råvara. Vid tillverkningen förädlas spånet till pellets och överskottsbitar från fönsterurtag återanvänds i planelementen. De robusta byggblocken kan återbrukas och sedan återvinnas till träfiberskivor.

 

Bolaget har nått fina framgångar under det senaste året. T ex har ett viktigt forskningsprojekt startats tillsammans med Stora Enso och Moelven, med RISE som projektledare. Genom att utveckla ett biobaserat lim är målet att nå 100 % fossilfria byggskivor och byggelement (d v s IsoTimbers byggblock). Bolaget levererade ett äldreboende med 48 lägenheter med PEAB-ägda Hälsingebygg som mycket nöjd kund. Produkten fick högsta betyg av Byggvarubedömningen och organisationen Cradlenet valde IsoTimber som svenskt inspirationsexempel inom cirkulär ekonomi vid ett event anordnat av Nederländernas ambassad. Vidare blev patentet i Japan godkänt, vilket ger enförhoppning om att även patentansökningarna i Europa och Kanada skall godkännas. Att visas på bästa sändningstid i både Husdrömmar och Grand Designs Sverige (Skogsvillan) under ett och samma år får också anses vara en framgång.

 

 

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Mot den bakgrund som ledningen informerar om har styrelsen för IsoTimber Holding AB (publ), 556748-4679, per den 26 maj 2021 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020, att genomföra en nyemission med företrädesrätt. Härmed inbjuds befintliga aktieägare, per avstämningsdag 3 juni 2021, att med företrädesrätt teckna sig för stamaktier i Isotimber Holding AB (publ) i enlighet med angivna villkor i investeringsmemorandum. Nya aktieägare har möjlighet att teckna sig i det fall inte alla aktier tecknas enligt företrädesrätt.

 

 

VILLKOR

Villkor: Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 72 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid: 9 juni 2021 – 30 juni 2021.

Avstämningsdag: 3 juni 2021.

 

DOKUMENT

Memorandum

Särskild anmälan

Teckning utan företräde

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Kostnadseffekter

Anmälan av erbjudande i
IsoTimber Holding AB


Aktie: IsoTimber Holding AB
Anmälningsperiod: 9 juni - 30 juni 2021
Teckningskurs: 72 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i IsoTimber Holding AB . Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod