Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudandet om att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Hoylu AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hoylu AB

Erbjudande

Emittent: Hoylu AB
Teckningspris: 1,50 SEK
Teckningsperiod: 18 maj - 8 juni 2020
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Hoylu AB i KORTHET

 

Hoylu AB är ett bolag som planerar och utvecklar mjukvara.  Till företagets utbud av tjänster hör: samarbetsmjukvara för både kort- och långdistansbruk, pek-plattor och -skärmar, digitala pennor och dokument, så väl som AR och VR utrustning. Hoylu fokuserar på kunderna på den svenska marknaden.

Hoylu levererar innovativa lösningar till företag, som möjliggör globala arbetsgrupper att samarbeta i planering, skapande och delande av information, som förbättrar användarens upplevelse i virtuella kontor.

Hoylu levererar ett omfattande sortiment av skräddarsydda Connected Workspaces för att möjliggöra smartare arbetande för arbetsgrupper belägna på olika platser, på vilken som helst apparat, mellan stora industrier som ingeniörsvetenskaps-, utbildnings-, medicin-, bygg-, fabriks-, grafisk design-industrin med mera. För mer information gällande Hoylu, se memorandum nedan.

 

 

ERBJUDANDET I KORTHET

 

Den som på avstämningsdagen den 14 maj 2020 är registrerad aktieägare i Hoylu AB äger företrädesrätt
att teckna aktier i emissionserbjudandet och erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De nya aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer erbjudas att tecknas av befintliga aktieägare och andra investerare.

 

Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Erbjudandets Storlek: cirka 11 MSEK

Avstämningsdag: 14 maj 2020

Teckningsperiod: 18 maj 2020 – 8 juni 2020

 

 

DOKUMENT

 

Memorandum

Villkor & anvisningar

 

Särskild anmälan

Teckning utan företräde

 

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Hoylu AB


Aktie: Hoylu AB
Anmälningsperiod: 18 maj - 8 juni 2020
Teckningskurs: 1,50 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Hoylu AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.
Viktig information

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod