Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat memorandum riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Hästkällaren Rid Trav & Western AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hästkällaren i samband med planerad notering på NGM Nordic MTF

Erbjudande

Emittent: Hästkällaren Rid Trav & Western AB
Teckningspris: 10,0 SEK
Teckningsperiod: 14 juni - 2 juli 2019
Erbjudandets storlek11 700 000 SEK
Maximalt antal aktier i Erbjudandet1 170 000 aktier
Teckningsperiod14 juni 2019 - 2 juli 2019
Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

MER INFORMATION

För att se hela Erbjudandet, följ länkarna nedan för att se Memorandum och Teaser.

Observera att minsta teckning uppgår till 550 aktier, motsvarande 5 500 SEK.

 

Memorandum

Sammanfattning av Erbjudandet (Teaser)

 

INVESTERARTRÄFF

Hästkällaren kommer medverka på en investerarträff i Malmö den 26 juni 2019, tillsammans med tre andra bolag, och presentera sig och sin verksamhet.

Var? Mangolds lokaler, Hamngatan 4, 211 22 Malmö

När? Onsdagen den 26 juni 2019, kl. 17:30 – 19.30

Anmälan: sker via emissionstjanster@mangold.se.

HAR DU INGET AKTIEKONTO?

Följ länken nedan för att skapa ett konto med hjälp av Bank-ID.

Skapa aktiekonto

BAKGRUND OCH MOTIV

Hästkällaren är en svensk återförsäljare av produkter inom ridsport, ridning, hästskötsel och andra närliggande affärsområden, till exempel fodertillskott för hästar. Bolaget säljer produkter inom tre kategorier; hästutrustning, utrustning för ryttare och fodertillskott.

 

Bolaget är på väg in i en expansionsfas. Det kommer i ett första steg ske genom byte av lokaler för att kunna möta den efterfrågan som Bolaget idag har från kunder samt utöka varulager och erbjuda ett bredare utbud av varor.
Omsättningen, marginaler och lönsamhet har kraftigt begränsats av de nuvarande lagerlokalerna. Hästkällaren har legat på i princip maximal omsättning som tillåts av nuvarande lagerlokaler de senaste åren.

 

Hästkällaren Rid Trav & Western AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF.

 

Styrelsen har beslutat att i samband med noteringen genomföra en nyemission om 11 700 000 SEK. Med emissionslikviden ämnar Bolaget skapa förutsättningar för planerad expansion. Det kommer i ett första steg ske genom byte av lokaler för att kunna möta den efterfrågan som Bolaget idag har från kunder samt utöka varulager och erbjuda ett bredare utbud av varor.I ett andra steg planeras en internationell expansion och utveckling av ett eget varumärke.

 

Genom nyemissionen och noteringen på Nordic MTF möjliggörs en ägarspridning i Bolaget, vilket förväntas stärka Bolagets position och kännedom på marknaden. Vidare innebär noteringen en kvalitetsstämpel för varumärket vilket stödjer utveckling, finansiering och försäljning.

 

Pris
10 SEK per aktie. Minsta teckning ska uppgå till 550 aktier, motsvarande 5 500 SEK.

 

Pre-money värdering
17 500 000 SEK

 

Emissionens storlek
1 170 000 aktier, motsvarande 11 700 000 SEK

 

Övertilldelningsoption
351 000 aktier, motsvarande 3 510 000 SEK

 

Post money värdering
32 710 000 SEK, givet ett fulltecknat Erbjudande och Övertilldelningsoption

 

Anmälningsperiod
14 juni – 2 juli 2019

 

Beräknad likviddag
10 juli 2019

 

Beräknad första handelsdag i Hästkällarens aktie
11 juli 2019

 

 

Anmälningssedel

Likviditetsgranskningsblankett – juridisk person

Likviditetsgranskningsblankett – fysisk person 

Liquidity examination form – private individual

Teckna aktier
Har du inte bank ID - Vänligen skicka in anmälningssedel eller ta kontakt med emissioner@mangold.se

Anmälan av erbjudande i
Hästkällaren Rid Trav & Western AB


Aktie: Hästkällaren Rid Trav & Western AB
Anmälningsperiod: 14 juni - 2 juli 2019
Teckningskurs: 10,0 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Hästkällaren Rid Trav & Western AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod