Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i Evendo AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Evendo AB

Erbjudande

Emittent: Evendo AB
Teckningspris: 14,7 SEK
Teckningsperiod: 19 mars - 5 april 2019
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Background

The Market for Events is extensive – and growing. Measured in money, the size exceeds, for example, the hotel market significantly. Western Europe and United States saw a market of around € 800 billion (8.496 BSEK) in 2017. At the same time, the hotel market was estimated at € 113 billion (1,169 BSEK), and according to Morgan Stanley, 47 percent of hotel bookings were made via Booking.com. Despite this, the event market has not seen the same level of automation as known from i.e. the Hotel industry – and communication between customers and suppliers are still done manually, using phone or e-mail.

 

Evendo

Evendo is believed to be the world’s first fully automated event marketplace; Think, “Booking.com for events, with a built-in planning tool on top” and you’ve summed up Evendo.

Over the first 12 months in Copenhagen, more than 50,000 event experiences have been booked via Evendo. The period has seen substantial and continuous growth in both commercial and financial results.

 

At a global level, no direct competitor has been identified by the Company and Evendo, already launched in Denmark and United Kingdom, has now begun a global expansion and is favorably positioned to take the position as “Booking.com for Events”.

 

Emission

The new issue is being implemented to accellerate expansion in new markets for a broader geographical expansion. In addition, the Company intends to fund a larger number of market activities with the proceeds with the aim of expanding the Company’s sales in each market. Finally, proceeds will also be invested in ongoing operations and further development of the technical platform and concept.

 

 

Villkor: Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Teckningskurs: 14,7 SEK per b aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid: 19 mars 2019 – 5 april 2019

Avstämningsdag: 1 mars 2019

 

 

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
Evendo AB


Aktie: Evendo AB
Anmälningsperiod: 19 mars - 5 april 2019
Teckningskurs: 14,7 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i Evendo AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod