Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i European Institute of Science AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i European Institute of Science

Erbjudande

Emittent: European Insitute of Science AB
Teckningspris: 0,20 SEK per aktie
Teckningsperiod: 3 april - 17 april 2020
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

BAKGRUND

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, som i förlängningen leder tillll lägre kostnader för våra kunder och förbättrad vårdkvalitet för våra kunders patienter. Våra produkter baseras på en egen teknologiplattform som kan expanderas till ett stort antal nya patentnära applikationer. I dagsläget tillhandahåller European Institute of Science AB egna veterinära produkter för snabb blodanalys av bland annat markörerna hund-CRP, katt-SAA, katt-Hp, häst-SAA, häst-ALB samt häst-U-ALB. Dessa markörer används kliniskt dagligen bl a för att följa den inflammatoriska processen vid infektioner och för att reducera användandet av antibiotika inom djurvården. Vår ambition är att genom lägga fokus på nya distributionskanaler under år 2020 expandera försäljningen av bolagets egenutvecklade instrumentbaserade produktserie, TurboReader™, för pa􀆟entnära (POC) blodanalys som är avsedd för den globala veterinärdiagnostiska marknaden. Bolaget och dess styrelseledamöter har tidigare varit med om att bygga upp en kommersiell veterinärdiagnostisk verksamhet. European Institute of Science AB idkar sedan år 1990 affärsverksamhet främst i Sverige. Bolaget är sedan den 18:e februari 2009 anslutet till aktiehandelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget®).

European Institute of Science AB har i mer än 26 år varit verksamt inom området LifeScience. Vi har under denna tid tillsammans med våra aktieägare skapat och byggt upp ett tiotal högteknologiska patentfamiljer samt fyra noterade avknoppningsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet: Biotech-IgG AB (bildat år 1996 med firmanamnet Chemel AB), Genovis AB (bildat år 1999), Implementa Sol AB (bildat år 2000 med firmanamnet Implementa Hebe AB), samt LifeAssays AB (bildat år 2000). European Institute of Science AB är i ett nytt tillväxtskede och har med undantag för år 2006 och 2007 under hela sin livslängd uppvisat negativt resultat. Bolagets verksamhet har i huvudsak finansierats genom riskkapital. European Institute of Science AB har tidigare genomfört nyemissioner, se tabell på sida 16, under perioden 1990 till 2019, vilka sammanlagt tillfört bolaget drygt 30 miljoner kronor före emissionskostnader.

MOTIV

Bolagets avsikt är att öka sin nettoomsättning genom att lägga fokus på nya distributionskanaler för fortsatt bearbetning av marknaden. Motivet till föreliggande nyemission är att European Institute of Science AB avser förstärka sitt rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten.

Nyemissionslikviden om högst 5 424 000 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 250 000 kronor, kommer att användas för att skapa goda förutsättningar för genomförandet av pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten. Fördelningen av likviden kommer att prioriteras enligt följande: 3.0 Mkr för drift av produktions- och försäljningsverksamheten samt 2.2 Mkr som buffert. För det fall nyemissionen inte ger tillräckligt rörelsekapital kan det inte uteslutas att lånebehov kan komma att föreligga eller att ytterligare nyemissioner kan komma att genomföras för att säkerställa accelerationen av den fortsatta utvecklingen. Om lån inte kan fås eller emissioner kan genomföras kan bolagets framtida utvecklingstakt komma att minskas.
Bolagets operativa kostnader uppgår på 12-månaders basis med nuvarande organisation och utvecklingstakt till 2.9 Mkr vilket förväntas till lägst 20 % komma att finansieras av nettoomsättning. Detta innebär att minimumbehovet för att finansiera verksamheten under de närmaste 12 månaderna är 1.7 Mkr utöver bolagets befintliga kassa. Den största kostnadsposten avser anställda involverade i bolagets administration/försäljning och produktion/teknikutveckling. Eftersom bolagets kassa den 29 februari 2020 uppgick till 643 tkr bedömer styrelsen att Bolaget idag inte förfogar över tillräckligt med rörelsekapital för att finansiera verksamheten under de närmaste 12 månaderna. Det är Bolagets bedömning att rörelsekapitalet för minst 12 månader framåt är säkrat om full emissionslikvid erhålls.

VILLKOR

Villkor: En (1) teckningsrätt ger rätten att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid: 3 april 2020– 17 april 2020

Avstämningsdag: 27 mars 2020

 

DOKUMENT

Memorandum

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Kostnadseffekter

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
European Institute of Science AB


Aktie: European Institute of Science AB
Anmälningsperiod: 3 april - 17 april 2020
Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i European Institute of Science AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod