Godkänn villkor
Du har valt en hemsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag har tagit del av och accepterar villkoren ovan” på raden längst ned på sidan accepterar du villkoren för tillträde till denna hemsida. Erbjudande att förvärva aktier enligt upprättat prospekt riktar sig inte till andra än institutionella investerare i Sverige, samt internationella institutionella investerare, förutsatt att detta är förenligt med lokal lagstiftning, och inte heller till andra än allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande memorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande hemsida skall du anses, om du tar del av följande hemsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.
Jag godkänner
Nej, avbryt
Erbjudande i European Institute of Science AB
Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i European Institute of Science AB (OLD)

Erbjudande

Emittent: European Institute of Science AB
Teckningspris: 0,50 SEK
Teckningsperiod: 13 september - 27 september 2019
Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

BAKGRUND

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, som i förlängningen leder till lägre kostnader för våra kunder och förbättrad vårdkvalitet för våra kunders patienter. Bolagets produkter baseras på en egen teknologiplattform som kan expanderas till ett stort antal nya patientnära applikationer. I dagsläget tillhandahåller European Institute of Science AB egna veterinära produkter för snabb blodanalys av bland annat markörerna hund-CRP, katt-SAA, katt-Hp, häst-SAA, häst-ALB samt häst-U-ALB. Dessa markörer används kliniskt dagligen bl a för att följa den inflammatoriska processen vid infektioner och för att reducera användandet av antibiotika inom djurvården. Bolagets ambition är att under år 2019 expandera försäljningen av bolagets egenutvecklade instrumentbaserade produktserie för patientnära (POC) hund-CRP blodanalys som är avsedd för den globala veterinärdiagnostiska marknaden. Bolaget och dess styrelseledamöter har tidigare varit med om att bygga upp en kommersiell veterinärdiagnostisk verksamhet. European Institute of Science AB idkar sedan år 1990 affärsverksamhet främst i Sverige. Bolaget är sedan den 18:e februari 2009 anslutet till aktiehandelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget®).

MOTIV FÖR EMISSIONEN

Bolagets finansiella målsättning är att bolaget under verksamhetsåret 2020 genom ökad försäljning av egna och externa produkter skall uppvisa ett självgenererande positivt kassaflöde och därefter en långsiktig årlig tillväxt.

 

Villkor: Åtta (8) teckningsrätter ger rätten att teckna sju (7) nya aktier av serie B.

Teckningskurs: 0,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid: 13 september 2019–27 september 2019

Avstämningsdag: 6 september 2019

 

MEMORANDUM

Anmälningssedel – Särskild anmälan

Anmälningssedel – Teckning utan företräde

Likviditetsgranskningsblankett – Fysisk person

Likviditetsgranskningsblankett – Juridisk person

Teckna aktier
Bank ID krävs för onlineteckning.

Anmälan av erbjudande i
European Institute of Science AB


Aktie: European Institute of Science AB
Anmälningsperiod: 13 september - 27 september 2019
Teckningskurs: 0,50 SEK


Denna anmälan ska användas för anmälan om teckning av aktier i European Institute of Science AB. Obesrvera att anmälan är bindande samt att endast en anmälan per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktig ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Avser teckning omyndig erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, båda föräldrarnas underskrift. Därför ombedes all teckning för minderåriga att göras via fysisk anmälan.Anmälningsperioden har upphört.
Det går inte att teckna aktier längre.

Tack för att du har tecknat @antal_aktier stycken aktier.
<< Tillbaka

Välj BankID signeringsmetod